SNC „CONTRACTE DE LEASING”

Exemplu de contabilizare a leasingului operaţional

Date iniţiale. La începutul anului 201X entitatea „A" a transmis entităţii „B" în leasing operaţional pe un termen de 4 ani o clădire administrativă nou construită. Valoarea de intrare a clădirii constituie 8 000 000 lei, durata estimată de utilizare este de 40 ani.
Conform contractului de leasing, suma chiriei lunare este de 30 000 lei. Contractul stipulează că la începutul termenului de leasing locatarul are dreptul să efectueze lucrări legate de transformări necesare şi de reparaţie curentă a clădirii, costul cărora în limita de 300 000 lei urmează a fi compensat din contul plăţilor de leasing. După efectuarea decontărilor reciproce ce ţin de reparaţia clădirii, locatarul achită la începutul fiecărui trimestru o plată în avans în sumă de 90 000 lei pentru folosirea clădirii în următoarele 3 luni. Politicile contabile ale locatorului şi locatarului prevăd recunoaşterea uniformă a cheltuielilor de reparaţie curentă a clădirilor în termen de un an.
Costul efectiv al lucrărilor de reparaţie care au fost efectuate de locatar în regie proprie a constituit 500 000 lei.

În baza datelor din exemplu, locatorul şi locatarul contabilizează operaţiunile economice în modul prezentat în tabelul 2.

Tabelul 2

Înregistrări contabile privind leasingul operaţional

Nr. crt.

Conţinutul operaţiunilor

Suma, lei

Corespondenţa conturilor

la locator

la locatar

debit

credit

debit

credit

1

2

3

4

5

6

7

1.

Reflectarea transmiterii (primirii) clădirii în leasing

8 000 000

Imobilizări corporale transmise în leasing operaţional

Imobilizări corporale aflate în exploatare

Imobilizări corporale primite în leasing operaţional (cont extrabilanţi-er)

 

2.

Calcularea sumei amortizării lunare a clădirii transmise în leasing (8 000 000 lei : 40 ani : 12 luni)

16 667

Cheltuieli curente

Amortizarea imobilizărilor corporale

-

-

3.

Reflectarea cheltuielilor de reparaţie a clădirii primite în leasing

500 000

-

-

Cheltuieli anticipate curente

Materiale,

Datorii curente

4.

Reflectarea primirii (acordării) serviciilor de reparaţie a clădirii

300 000

Cheltuieli anticipate curente

Datorii curente

Creanţe curente

Venituri curente

5.

Reflectarea costului serviciilor acordate de reparaţie a clădirii

300 000

-

-

Costul vînzărilor

Cheltuieli anticipate curente

6.

Reflectarea decontării lunare a cheltuielilor anticipate aferente reparaţiei clădirii:

a) la locator (300 000 lei : 12 luni)

b) la locatar [(500 000 lei - 300 000 lei) : 12 luni]

 

25 000

16 667

Cheltuieli curente

Cheltuieli anticipate curente

Cheltuieli curente

Cheltuieli anticipate curente

7.

Reflectarea calculării lunare a plăţii de leasing în decursul a 10 luni

30 000

Creanţe curente

Venituri curente

Cheltuieli curente

Datorii curente

8.

Reflectarea trecerii lunare în cont a costului serviciilor de reparaţie a clădirii pe seama plăţilor de leasing pentru primele 10 luni (300 000 lei : 10 luni)

30 000

Datorii curente

Creanţe curente

Datorii curente

Creanţe curente

9.

Reflectarea avansului încasat (acordat) la începutul fiecărui trimestru după expirarea a 10 luni de leasing (30 000 lei x  3 luni)

90 000

Numerar

Avansuri primite

Avansuri acordate

Numerar

10.

Reflectarea calculării lunare a plăţii de leasing după expirarea a 10 luni de leasing

30 000

Creanţe curente

Venituri curente

Cheltuieli curente

Datorii curente

11.

Reflectarea trecerii lunare în cont a avansului încasat (acordat) la sfîrşitul fiecărei luni

30 000

Avansuri primite

Creanţe curente

Datorii curente

Avansuri acordate

12.

Reflectarea returnării clădirii la expirarea termenului de leasing

8 000 000

Imobilizări corporale aflate în exploatare

Imobilizări corporale transmise în leasing operaţional

 

Imobilizări corporale primite în leasing operaţional (cont extrabilanţier)

Exemplu de contabilizare a leasingului financiar

Date iniţiale. La începutul anului 201X entitatea „A" a transmis în leasing financiar entităţii „B" un autoturism pe un termen de 3 ani. Conform contractului, după expirarea termenului de leasing, la 31.12.201X+2, autoturismul trece în proprietatea locatarului. Principalul (valoarea rambursabilă) a autoturismului constituie 297 000 lei.
La începutul termenului de leasing locatarul achită un avans de 57 000 lei din suma principalului, iar diferenţa o achită la finele fiecărui an de gestiune în părţi egale. Rata anuală a dobînzii de leasing constituie 12%, iar dobînda se achită anual la finele perioadei de gestiune.
Amortizarea autoturismului se calculează conform metodei liniare, norma amortizării anuale fiind 12,5%. Autoturismul va fi folosit de către secţia vînzări.
La primirea autoturismului în leasing locatarul a suportat următoarele cheltuieli:
1) servicii notariale în sumă de 600 lei;
2) prima de asigurare CASCO pentru anul 201X - 13 200 lei;
3) prima de asigurare obligatorie pentru anul 201X - 820 lei;
4) cheltuieli legate de înregistrarea şi punerea la evidenţă a autoturismului - 1 720 lei.
Conform politicilor contabile ale locatarului cheltuielile menţionate sunt considerate nesemnificative.

În baza datelor din exemplu, locatorul şi locatarul contabilizează operaţiunile economice în modul prezentat în tabelul 1.

Tabelul 1

Înregistrări contabile privind leasingul financiar

Nr. crt.

Conţinutul operaţiunilor

Suma, lei

Corespondenţa conturilor

la locator

la locatar

debit

credit

debit

credit

1

2

3

4

5

6

7

1.

Reflectarea avansului încasat (plătit) în contul achitării valorii rambursabile a autoturismului transmis (primit) în leasing

57 000

Numerar

Avansuri primite

Avansuri acordate

Numerar

2.

Reflectarea valorii rambursabile a autoturismului transmis (primit) în leasing

297 000

Creanţe pe termen lung

Venituri anticipate pe termen lung

Imobilizări corporale

Datorii pe termen lung

3.

Reflectarea valorii contabile a autoturismului transmis în leasing

297 000

Cheltuieli anticipate pe termen lung

Imobilizări corporale

-

-

4.

Reflectarea serviciilor notariale

600

-

-

Imobilizări corporale

Datorii curente

5.

Reflectarea primei de asigurare CASCO

13 200

-

-

Cheltuieli curente

Datorii curente

6.

Reflectarea primei de asigurare obligatorie

820

-

-

Cheltuieli curente

Datorii curente

7.

Reflectarea cheltuielilor legate de înregistrarea şi punerea la evidenţă a autoturismului

1 720

-

-

Imobilizări corporale

Datorii curente

8.

Reflectarea cotei curente a:

a) creanţelor/datoriilor care urmează a fi încasate/ achitate în primul an [57 000 lei + ((297 000 lei - 57 000 lei) : 3 luni)]

b) veniturilor anticipate pe termen lung

c) cheltuielilor anticipate pe termen lung

 

137 000

 

137 000

137 000

 

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Venituri anticipate pe termen lung

Cheltuieli anticipate curente

 

Creanţe pe termen lung


Venituri anticipate curente

Cheltuieli anticipate pe termen lung

 

Datorii pe termen lung


-

-

 

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

-

-

9.

Calcularea sumei amortizării lunare a autoturismului primit în leasing
[(297 000 lei + 600 lei + 1 720 lei) x 0,125 : 12 luni]

3 118

-

-

Cheltuieli curente

Amortizarea imobilizărilor corporale

10.

Calcularea primei plaţi de leasing aferente valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

137 000

Creanţe curente

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

Datorii curente

11.

Trecerea la venituri curente a valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

137 000

Venituri anticipate curente

Venituri curente

-

-

12.

Decontarea la cheltuieli curente a cotei valorii contabile a autoturismului aferente primului an

137 000

Cheltuieli curente

Cheltuieli anticipate curente

-

-

13.

Trecerea în cont a avansului încasat/achitat

57 000

Avansuri primite

Creanţe curente

Datorii curente

Avansuri acordate

14.

Calcularea dobînzii de leasing, pentru primul an [(297 000 lei -57 000 lei) x 0,12]

28 800

Creanţe curente

Venituri curente

Cheltuieli curente

Datorii curente

15.

Încasarea/achitarea:

a) valorii rambursabile aferente primului an (137 000 lei - 57 000 lei)

b) dobînzii de leasing aferente primului an

 

80 000

28 800

 

Numerar

Numerar

 

Creanţe curente

Creanţe curente

 

Datorii curente

Datorii curente

 

Numerar

Numerar

16.

Înregistrarea cotei curente a:

a) creanţelor/datoriilor care urmează a fi încasate/achitate în anul doi [(297 000 lei -57 000 lei) : 3 ani]

b) veniturilor anticipate pe termen lung

c) cheltuielilor anticipate pe termen lung

 

80 000

 

80 000

80 000

 

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Venituri anticipate pe termen lung

Cheltuieli anticipate curente

 

Creanţe pe termen lung

 

Venituri anticipate curente

Cheltuieli anticipate pe termen lung

Datorii pe termen lung

 

-

-

 

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

 

-

-

17.

Calcularea celei de-a doua plaţi de leasing aferente valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

80 000

Creanţe curente

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

Datorii curente

18.

Trecerea la venituri curente celei de-a doua părţi a valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

80 000

Venituri anticipate curente

Venituri curente

-

-

19.

Decontarea la cheltuieli curente a cotei valorii contabile a autoturismului aferente anului doi

80 000

Cheltuieli curente

Cheltuieli anticipate curente

-

-

20.

Calcularea dobînzii de leasing pentru anul doi [(297 000 lei - 137 000 lei) x 0,12]

19 200

Creanţe curente

Venituri curente

Cheltuieli curente

Datorii curente

21.

Încasarea/achitarea:

a) valorii rambursabile aferente anului doi

b) dobînzii de leasing aferente anului doi

 

80 000

19 200

 

Numerar

Numerar

 

Creanţe curente

Creanţe curente

 

Datorii curente

Datorii curente

 

Numerar

Numerar

22.

Înregistrarea cotei curente a:

a) creanţelor/datoriilor care urmează a fi încasate/achitate în anul trei [(297 000 lei - 57 000 lei) : 3 ani]

b) veniturilor anticipate pe termen lung

c) cheltuielilor anticipate pe termen lung

 

80 000

 

80 000

80 000

 

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Venituri anticipate pe termen lung

Cheltuieli anticipate curente

 

Creanţe pe termen lung

 

Venituri anticipate curente

Cheltuieli anticipate pe termen lung

 

Datorii pe termen lung

 

-

-

 

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

-

-

23.

Calcularea celei de-a treia plaţi de leasing aferente valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

80 000

Creanţe curente

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

Datorii curente

24.

Trecerea la venituri curente celei de-a treia părţi a valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

80 000

Venituri anticipate curente

Venituri curente

-

-

25.

Decontarea la cheltuieli curente a cotei valorii contabile a autoturismului aferente anului trei

80 000

Cheltuieli curente

Cheltuieli anticipate curente

-

-

26.

Calcularea dobînzii de leasing, pentru anul trei
[(297 000 lei - 137 000 lei - 80 000 lei) x 0,12]

9 600

Creanţe curente

Venituri curente

Cheltuieli curente

Datorii curente

27.

Încasarea/achitarea:

a) valorii rambursabile aferente anului trei

b) dobînzii de leasing aferente anului trei

 

80 000

9 600

 

Numerar

Numerar

 

Creanţe curente

Creanţe curente

 

Datorii curente

Datorii curente

 

Numerar

Numerar

Reflectarea costurilor aferente reparaţiei activelor transmise în leasing operaţional efectuate de către locatar din contul plăţilor de leasing

Exemplul 17. O entitate a transmis în leasing operaţional pe 3 ani o clădire cu destinaţie administrativă. Peste un an locatarul a efectuat în regie proprie lucrări de reparaţie a clădirii în scopul menţinerii acesteia în stare funcţională. Costul efectiv al reparaţiei a constituit 360 000 lei. Conform contractului încheiat locatorul a acceptat ca costul reparaţiei în mărime de pînă la 240 000 să fie compensate din contul plăţilor de leasing care se efectuează la sfîrşitul fiecărei luni în sumă de 60 000 lei. Respectiv, costul reparaţiei, ce depăşeşte limita stabilită în contract, este suportat de către locatar.

În baza datelor din exemplu, locatorul contabilizează valoarea serviciilor de reparaţie acceptate în mărime de 240 000 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

La sfîrşitul fiecărei din cele 4 luni ulterioare locatorul înregistrează compensarea reciprocă în sumă de 60 000 lei a datoriilor şi creanţelor curente.

Reflectarea activelor transmise în leasing operaţional în bilanţul locatorului

Exemplul 16. O entitate a transmis în leasing operaţional un echipament tehnologic pe o perioadă de 18 luni. Potrivit contractului încheiat locatorul primeşte la începutul fiecărui trimestru o plată în avans în sumă de 54 000 lei pentru folosirea de către locatar al echipamentului în următoarele 3 luni. Conform politicilor contabile ale locatorului, veniturile din transmiterea activelor în leasing operaţional se recunosc în părţi egale pe durata termenului de leasing. 

În baza datelor din exemplu, locatorul contabilizează:
la începutul fiecărui trimestru:
- avansurile încasate în sumă de 54 000 lei - ca majorare concomitentă a numerarului şi a datoriilor curente;
lunar:
- venitule din leasing operaţional recunoscute în sumă de 18 000 lei (54 000 lei : 3 luni) - ca majorare a creanţelor şi veniturilor curente;
- diminuarea concomitentă în sumă de 18 000 lei a datoriilor şi a creanţelor curente.

Contabilizarea restituirii activului înainte de expirarea termenului de leasing în contabilitatea locatorului

Exemplul 15. Entitatea „A" a transmis la începutul anului 201X un utilaj de producţie, cu valoarea contabilă de 270 000 lei, în leasing financiar entităţii „B" pe 3 ani. Valoarea rambursabilă a activului (principalul) constituie 300 000 lei şi se achită anual în părţi egale. Locatarul se obligă la sfîrşitul termenului de leasing să returneze locatorului activul la valoarea reziduală estimativă de 30 000 lei. Activul transmis în leasing a fost returnat de locatar la sfîrşitul anului 201X+1 (cu un an înainte de termen).

În baza datelor din exemplu, locatorul la sfîrşitul anului 201X+1 contabilizează:
- intrarea activului în sumă de 110 000 lei [(270 000 lei - 30 000 lei) : 3 ani + 30 000 lei] - ca majorare a imobilizărilor corporale şi diminuare a cheltuielilor anticipate;
- diminuarea concomitentă în sumă de 130 000 lei (300 000 lei : 3 ani + 30 000 lei) a veniturilor anticipate şi creanţelor.

Înregistrarea la locator a activului returnat de la locatar la expirarea termenului de leasing financiar

Exemplul 14. O entitate-locator, la expirarea termenului de leasing financiar, în conformitate cu condiţiile contractuale, primeşte activul de la locatar. Valoarea reziduală estimativă acceptată de părţi la încheierea contractului de leasing este de 84 000 lei.

În baza datelor din exemplu, locatorul înregistrează intrarea acestui obiect ca majorare a imobilizărilor corporale şi diminuare a cheltuielilor anticipate în sumă de 84 000 lei.

Calcularea dobînzii de leasing pe măsura survenirii termenelor de achitare stabilite prin contractul de leasing financiar

Exemplul 13. În conformitate cu condiţiile contractuale, suma dobînzii pe durata contractului de leasing financiar este de 135 000 lei. Dobînda se achită trimestrial, prima rată aferentă dobînzii fiind de 18 250 lei.

În baza datelor din exemplu, locatorul, la expirarea primelor trei luni din termenul de leasing, contabilizează calcularea dobînzii de leasing în sumă de 18 250 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.

Contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor anticipate înregistrate la transmiterea activului în leasing financiar la locator

Exemplul 12. Utilizînd datele din exemplul 11 să presupunem că clădirea este transmisă în leasing financiar pe 4 ani, plăţile de leasing aferente principalului fiind achitate la finele fiecărui semestru în părţi egale.

În baza datelor din exemplu, locatorul contabilizează:
anual:
- majorarea cotei-părţi curente a creanţelor pe termen lung şi diminuarea creanţelor pe termen lung în sumă de 197 500 lei (790 000 lei : 4 ani).
semestrial:
- majorarea creanţelor curente şi diminuarea cotei-părţi curente a creanţelor pe termen lung în sumă de 98 750 lei (197 500 lei : 2 semestre);
- diminuarea veniturilor anticipate şi majorarea veniturilor curente în sumă de 98 750 lei (790 000 lei : 4 ani : 2 semestre);
- majorarea cheltuielilor curente şi diminuarea cheltuielilor anticipate în sumă de 93 750 lei (750 000 lei : 4 ani : 2 semestre).

Contabilizarea la locator a transmiterii activului în leasing financiar

Exemplul 11. O entitate a transmis în anul 201X în leasing financiar o clădire cu valoarea contabilă de 750 000 lei, amortizarea acumulată fiind 225 000 lei. Conform contractului valoarea rambursabilă a clădirii alcătuieşte 790 000 lei.

În baza datelor din exemplu, locatorul la începutul termenului de leasing contabilizează:
- diminuarea concomitentă a amortizării şi imobilizărilor corporale în sumă de 225 000 lei;
- majorarea concomitentă a creanţelor şi a veniturilor anticipate în sumă de 790 000 lei;
- majorare a cheltuielilor anticipate şi diminuarea valorii imobilizărilor corporale în sumă de 750 000 lei.

Contabilizarea plaților de leasing stabilite în contractul de leasing operațional la locatar

Exemplul 9. O entitate a primit în leasing operaţional un echipament tehnologic destinat fabricării produselor pe o perioadă de 18 luni. Conform contractului încheiat locatarul achită la începutul fiecărui trimestru o plată în avans în sumă de 54 000 lei pentru folosirea echipamentului în următoarele 3 luni. Conform politicilor contabile ale locatarului, plăţile pentru echipamentul tehnologic primit în leasing operaţional efectuate în mărimea stabilită în contract se repartizează pe perioade în părţi egale.

În baza datelor din exemplu, locatarul înregistrează plăţile efectuate la începutul fiecărui trimestru сa majorare a avansurilor acordate şi diminuare a numerarului. La sfîrşitul fiecărei luni locatarul contabilizează majorarea costurilor de producţie în mărime de 18 000 lei (54 000 lei : 3 luni) şi majorarea datoriilor curente. Ulterior locatarul efectuează compensarea reciprocă a avansurilor acordate şi a datoriilor curente.

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...