Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale

Reflectarea sumei surselor de finanţare intrate în perioada de gestiune în situaţia modificărilor surselor de finanţare

Exemplul 12. Organizaţia necomercială la data raportării dispune de următoarele informaţii:
- suma finanţărilor cu destinaţie specială obţinută din bugetul local în perioada de gestiune - 54 000 lei;
- suma finanţărilor cu destinaţie specială rămasă neutilizată la finele unui proiect de grant şi redirecţionată în perioada de gestiune la proiectul finanţat din bugetul local, conform deciziei organului de conducere al organizaţiei - 25 000 lei.

Conform datelor din exemplu, organizaţia necomercială reflectă:
- în rd. 020 „Finanţări cu destinaţie specială din bugetul local", col.5 „Majorări" - 54 000 lei;
- în rd. 030 „Granturi", col.6 „Diminuări" - 25 000 lei.
- în rd. 050 „Alte finanţări şi încasări cu destinaţie specială", col.5 „Majorări" - 25 000 lei.

Reflectarea în situaţia modificărilor surselor de finanţare sumelor cotizaţiilor de membru îndreptate pentru cofinanţarea unui proiect de grant

Exemplul 11. Organizaţia necomercială la data raportării dispune de următoarele informaţii:
- suma cotizaţiilor de membru înregistrate la intrări în perioada de gestiune - 35 000 lei;
- din suma cotizaţiilor înregistrate, conform deciziei Consiliului Director sumă de 10 000 lei a fost îndreptată pentru cofinanţarea unui proiect de grant.

Conform condiţiilor din exemplu, organizaţia necomercială reflectă în situaţia modificărilor surselor de finanţare următoarea informaţie:
- în rd.110 „Taxe de aderare şi cotizaţii de membru", col.5 „Majorări" - suma înregistrată la intrări - 35 000 lei;
- în rd.110 „Taxe de aderare şi cotizaţii de membru", col.6 „Diminuări" - suma îndreptată pentru cofinanţarea unui proiect - 10 000 lei;
- în rd.030 „Granturi" col.5 „Majorări" - suma îndreptată pentru cofinanţarea proiectului de grant - 10 000 lei.

Reflectarea valoarii contabile a imobilizărilor corporale în bilanțul organizaţiei necomerciale

Exemplul 10. Organizaţia necomercială la data raportării dispune de următoarele informaţii contabile:
- costul de intrare a mijloacelor fixe, procurate din contul mijloacelor cu destinaţie specială - 50 000 lei;
- costul de intrare a terenului, procurat din contul mijloacelor nepredestinate - 420 000 lei;
- amortizarea acumulată aferentă mijloacelor fixe - 12 500 lei.

Conform datelor din exemplu, organizaţia necomercială reflectă în rd.030 „Terenuri" din bilanţ valoarea contabilă a terenului în sumă de 420 000 lei şi în rd. 040 „Mijloace fixe" din bilanţ valoarea contabilă a mijloacelor fixe în sumă de 37 500 lei (50 000 lei - 12 500 lei).

Reflectarea valoarii contabile a imobilizărilor necorporale în bilanțul organizaţiei necomerciale

Exemplul 9. Organizaţia necomercială la data raportării dispune de următoarea informaţie contabilă, aferentă perioadei de gestiune:
- costul imobilizărilor necorporale în curs de execuţie, procurate din contul mijloacelor cu destinaţie specială - 5 000 lei; 
- costul imobilizărilor necorporale în exploatare, procurate din contul mijloacelor cu destinaţie specială - 21 000 lei;
- costul imobilizărilor necorporale în exploatare, procurate din contul mijloacelor rezultate din activitatea economică - 4 500 lei;
- amortizarea acumulată aferentă imobilizărilor necorporale - 8 500 lei.

Conform datelor din exemplu, organizaţia necomercială reflectă în rd.010 „Imobilizări necorporale" din bilanţ valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale în sumă de 22 000 lei (5 000 lei + 21 000 lei + 4 500 lei - 8 500 lei).

Înregistrarea vînzării a imobilizărilor aferente fondului de active imobilizate

Exemplul 8. Organizaţia necomercială a procurat din contul mijloacelor cu destinaţie specială un aparat foto în valoare de 9 000 lei, care a fost înregistrat ca obiect de mijloace fixe. Mijloacele cu destinaţie specială utilizate au fost decontate la fondul de active imobilizate al organizaţiei necomerciale. După un an aparatul foto a fost comercializat la preţul de 5 000 lei. Amortizarea acumulată pînă la data vînzării constituie 3 500 lei.

Conform datelor din exemplu organizaţia necomercială contabilizează:
- decontarea amortizării - ca diminuare concomitentă a amortizării acumulate şi mijloacelor fixe la suma de 3 500 lei;
- casarea valorii contabile - ca diminuare concomitentă a fondului de active imobilizate şi mijloacelor fixe la suma de 5 500 lei;
- reflectarea valorii de vînzare - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială în sumă de 5 000 lei.

Contabilizarea mijloacelor cu destinaţie specială neutilizate şi rămase la dispoziţia organizaţiei necomerciale

Exemplul 7. Organizaţia necomercială a obţinut un grant în mărime de 150 000 lei destinat unui proiect privind susţinerea persoanelor social vulnerabile pe un termen de 6 luni. Pentru realizarea proiectului s-au utilizat efectiv 142 000 lei. Organizaţia necomercială a primit în scris acceptul finanţatorului pentru a folosi numerarul rămas în sumă de 8 000 lei în scopuri statutare, din care conform deciziei consiliului organizaţiei 6 000 lei s-au redirecţionat  pentru cofinanţarea altui proiect, iar 2 000 lei au rămas la dispoziţia organizaţiei necomerciale.

Conform datelor din exemplu, mijloacele cu destinaţie specială neutilizate se  contabilizează:
- mijloacele redirecţionate pentru alt proiect - ca corespondenţă internă între subconturile conturilor sintetice de evidenţă a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială aferente proiectelor concrete în sumă de 6 000 lei;
- mijloacele rămase la dispoziţia organizaţiei necomerciale - ca diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente şi majorare a fondului de autofinanţare în sumă de 2 000 lei (8 000 lei - 6 000 lei).

Recunoașterea dobînzilor calculate pentru mijloacele cu destinaţie specială plasate în conturile de depozit

Exemplul 6. Organizaţia necomercială a încasat în februarie 201X mijloace cu destinaţie specială pentru realizarea unui proiect pe un termen de 3 ani. Suma totală a finanţării a constituit 1 000 000 lei, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor primului an - 450 000 lei. Conform condiţiilor finanţatorului, suma mijloacelor cu destinaţie specială neutilizată în primul an de realizare a proiectului (550 000 lei) s-a plasat la 1 martie la un cont de depozit pe 9 luni, cu rata dobînzii anuale de 8 %, iar dobînda cîştigată urmează să fie utilizată în cadrul aceluiaşi proiect.

Conform datelor din exemplu, organizaţia necomercială înregistrează dobînda calculată de la suma mijloacelor cu destinaţie specială (depozit) - ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială pe termen lung în sumă de 33 000 lei [(550 000 lei x 8%) : 100 x 9 luni : 12 luni].

Contabilizarea diferenţei de curs valutar de către organizaţiile necomerciale la data raportării

Exemplul 5. În decembrie 201X la contul valutar al organizaţiei necomerciale s-au încasat mijloace aferente grantului pe un termen de 10 luni în sumă de 4 000 dolari S.U.A., care nu s-au utilizat pînă la data raportării.
Cursul oficial al leului moldovenesc constituie la data: 
- primirii grantului - 14,70 lei/dolar S.U.A;
- raportării (31.12.201X) - 14,65 lei/dolar S.U.A. 

Conform condiţiilor exemplului, la data raportării organizaţia necomercială contabilizează diferenţa de curs valutar nefavorabilă - ca diminuare concomitentă a numerarului la conturile curente în valută străină şi a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente în sumă de 200 lei [(4 000 dolari S.U.A. x 14,65 lei/dolar S.U.A.) - (4 000 dolari/S.U.A. x 14,70 lei/dolar S.U.A.)].

Înregistrarea diferenţelor de curs valutar în cazul primirii şi utilizării mijloacelor cu destinaţie specială în valută străină

Exemplul 4. Organizaţia necomercială în luna decembrie 201X a încheiat un contract de grant în valută străină în mărime de 50 000 euro pentru realizarea unui proiect pe un termen de 7 luni. La 17 ianuarie 201X+1 organizaţia a încasat mijloacele la contul curent în valută străină în valoare de 50 000 euro. La 23 ianuarie 201X+1 organizaţia a achiziţionat materiale didactice din străinătate în valoare de 5 000 euro pentru utilizare în cadrul proiectului.
Achitarea integrală a datoriilor furnizorului străin s-a efectuat la 28 ianuarie 201X+1. 
Cursul oficial al leului moldovenesc constituie la data:
- recunoaşterii creanţei aferentă grantului - 18,64 lei/euro; 
- primirii grantului - 18,62 lei/euro;
- achiziţionării materialelor didactice - 18,62 lei/euro; 
- achitării datoriei - 18,60 lei/euro. 

Conform datelor din exemplu, organizaţia necomercială contabilizează:
- recunoaşterea mijloacelor de grant - ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente în sumă de 932 000 lei (50 000 euro x 18,64 lei/euro);
- intrarea mijloacelor de grant - ca majorare concomitentă a numerarului la conturile curente în valută străină şi diminuare a creanţelor curente în sumă de 931 000 lei (50 000 euro x 18,62 lei/euro);
- înregistrarea diferenţei de curs valutar nefavorabile în sumă de 1 000  lei [(50 000 euro x 18,64 lei/euro) - (50 000 euro x 18,62 lei/euro)] - ca diminuare concomitentă a creanţelor curente şi finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială;
- achiziţionarea materialelor didactice - ca majorare concomitentă a stocurilor şi a datoriilor comerciale în sumă de 93 100 lei (5 000 euro x 18,62 lei/euro);
- achitarea datoriei furnizorului - ca diminuare concomitentă a datoriilor comerciale şi a numerarului în conturi curente în valută străină în sumă de 93 000 lei (5 000 euro x 18,60 lei/euro);
- înregistrarea diferenţei de curs valutar favorabile aferentă datoriilor curente - ca diminuare a datoriilor comerciale şi majorare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente în sumă de 100 lei (93 100 lei - 93 000 lei).

Înregistrarea mijloacelor cu destinaţie specială primite sub formă de active imobilizate

Exemplul 3. Utilizînd datele din exemplul 1, să admitem că în decembrie 201X organizaţia necomercială, în baza bugetului de grant aprobat, a achiziţionat şi a pus în funcţiune un calculator la costul de intrare 18 000 lei. Datoria faţă de furnizor pentru calculatorul achiziţionat s-a achitat integral în ianuarie 201X+1. Conform politicilor contabile, amortizarea calculatorului se calculează începînd cu luna următoare şi pentru luna ianuarie 201X+1 constituie 500 lei.

Conform datelor din exemplu organizaţia necomercială contabilizează:
decembrie 201X:
- intrarea şi punerea în funcţiune a calculatorului - ca majorare concomitentă a mijloacelor fixe şi a datoriilor comerciale în sumă de 18 000 lei;
- decontarea mijloacelor cu destinaţie specială curente utilizate pentru procurarea calculatorului - ca diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente şi majorare a fondului de active imobilizate în sumă de 18 000 lei;
ianuarie 201X+1: 
- achitarea datoriei faţă de furnizor pentru calculator - ca diminuare concomitentă a datoriilor comerciale şi a numerarului în sumă de 18 000 lei;
- calcularea amortizării calculatorului - ca diminuare a fondului de active imobilizate şi majorare a amortizării mijloacelor fixe - în sumă de 500 lei.

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...