Indicaţii metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

Exemplu privind completarea Registrului-jurnal de venituri şi cheltuieli

Date iniţiale. O gospodărie de fermier, care aplică metoda de casă, a efectuat în decembrie 201X următoarele operaţiuni economice: încasarea numerarului la 10.12.201X pentru comercializarea grîului din roadă a anului precedent în valoarea de 15 000 lei; achitarea la 14.12.201X a seminţelor procurate de legume în sumă de 230 lei; încasarea la 15.12.201X a plăţii pentru acordarea serviciilor de arat în valoare de 850 lei; achitarea la 21.12.201X a serviciilor veterinare acordate gospodăriei de către titularul patentei de întreprinzător în sumă de 175 lei; încasarea la 27.12.201X a despăgubirii în sumă de 2 300 lei primite de la compania de asigurări pentru acoperirea pierderilor din inundaţie; achitarea la 28.12.201X a motorinei procurate în valoare de 1480 lei; calcularea la 31.12.201X a uzurii mijloacelor fixe pentru anul curent în sumă de 1 540 lei.

În baza datelor din exemplu, gospodăria de fermier înregistrează aceste operaţiuni în Registrul-jurnal în felul următor:

Extrasul din Registrul-jurnal de venituri şi cheltuieli pe luna decembrie 201X

Înregistrarea

Denumirea, numărul şi data documentului

Conţinutul operaţiunii

Venituri, lei

Cheltuieli, lei

nr. crt.

data

total

inclusiv nerecunoscute în scopuri fiscale

total

inclusiv nerecunoscute în scopuri fiscale

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

10.12.1X

Factura PV 567234, dispoziţie de încasare nr. 105

Încasarea numerarului din vînzarea grîului

15 000

 

 

 

2.

14.12.1X

Factura fiscală BP 3452342, dispoziţie de plată nr. 96

Achitarea seminţelor de legume procurate

 

 

230

 

3.

15.12.1X

Act de primire a servicii-lor EB 45367, dispoziţie de încasare nr. 106

Acordarea serviciilor de arat

850

 

 

 

4.

21.12.1X

Dispoziţia de plată nr. 97

Achitarea serviciilor veterinare

 

 

175

175

5.

27.12.1X

Dispoziţia de încasare nr. 107

Încasarea despăgubirii de asigurare

2 300

2 300

 

 

6.

28.12.1X

Factura fiscală PB 675421, dispoziţie de plată nr. 98

Achitarea motorinei procurate

 

 

1 480

 

7.

31.12.1X

Borderou de calcul al uzurii în scopuri fiscale

Calcularea uzurii mijloacelor fixe

 

 

1 540

 

Total

18 150

2 300

3 425

175

Rezultatul financiar contabil (profit/pierdere)

14 725*

 

 

 

Rezultatul impozabil (profit/pierdere)

12 250**

 

 

 

* 14 725 lei = 18 150 lei - 3 425 lei
** 12 250 lei = (18 150 lei - 2 300 lei) - (3 425 lei - 175 lei)

Efectuarea inventarierii patrimoniului de către persoana fizică-întreprinzător

Exemplul 6. O gospodărie de fermier la 15 decembrie 20X1 a efectuat inventarierea inventarului gospodăresc şi a întocmit lista de inventariere prezentată mai jos:

Lista de inventariere a inventarului gospodăresc din 15 decembrie 201X

Nr. d/o

Cod sau denumire

Caracteristica

Unitatea de măsură

Inventar efectiv

Inventar înregistrat în contabilitate

A

1

2

3

4

5

1

Hîrleţ

de oţel

buc.

7

7

2

Sapă

mare de oţel

buc.

14

15

3

Sapă

mică de oţel

buc.

9

9

 

...

 

 

 

 

 

Total

x

x

 

 

Numele şi prenumele                                                                                                Semnătura

Contabilizarea operațiunilor în valută străină

Exemplul 5. O întreprindere individuală a recepţionat la 20 decembrie 201X de la un furnizor străin mărfuri în valoare de 300 dolari SUA care au fost achitate la 15 ianuarie 201X+1 cînd cursul de schimb a constituit 12,45 lei/dolar SUA.

În baza datelor din exemplu, persoana fizică-întreprinzător reflectă în Registrul-jurnal la data achitării mărfurilor cheltuieli în sumă de 3 735 lei (300 dolari SUA x 12,45 lei/dolar SUA).

Înregistrarea obiectului de evidenţă care este utilizat atît în cadrul activităţii de întreprinzător cît şi în scopuri personale

Exemplul 3. O întreprindere individuală dispune de o clădire cu valoarea totală de 180 000 lei, trei pătrimi (3/4) din care se foloseşte ca magazin şi o pătrime (1/4) - ca locuinţă a familiei persoanei fizice-întreprinzător.

În baza datelor din exemplu, valoarea de intrare a clădirii utilizate în activitatea de întreprinzător constituie 135 000 lei (180 000 lei : 4 x 3) şi se reflectă în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi proprietăţii nemateriale.

Reflectarea operațiunii de vînzare a unui mijloc fix la o întreprindere individuală

Exemplul 4. O întreprindere individuală a vîndut un calculator al cărui valoare de intrare constituie 17 000 lei. Uzura acumulată la data vînzării este egală cu 9 000 lei. Din vînzarea calculatorului s-a încasat numerar:
varianta I - 10 000 lei;
varianta II - 7 000 lei.

În baza datelor din exemplu, întreprinderea înregistrează:
- ieşirea calculatorului în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi proprietăţii nemateriale;
- valoarea nesupusă uzurii a calculatorului ca cheltuieli în sumă de 8 000 lei (17 000 lei - 9 000 lei) în coloana 7 a Registrului-jurnal;
- veniturile din vînzarea calculatorului în sumă de: 10 000 lei - pentru varianta I sau 7 000 lei - pentru varianta II în coloana 5 a Registrului-jurnal.
Rezultatul obţinut din vînzarea calculatorului va constitui pentru varianta:
I - profit în suma de 2 000 lei (10 000 lei - 8 000 lei);
II - pierdere în sumă de 1 000 lei (7 000 lei - 8 000 lei).

Înregistrarea veniturilor/cheltuielilor de către persoana fizică-întreprinzător la data încasării/plății efective a numerarului

Exemplul 2. O gospodărie de fermier a vîndut produse agricole în sumă de 9 000 lei la 10 februarie 201X plata pentru care a fost încasată la 17 martie 201X. La 15 februarie 201X fermierul a cumpărat un lot de seminţe în sumă de 1 580 lei care a fost achitată la 20 martie 201X. Seminţele au fost semănate la 5 aprilie 201X.

În baza datelor din exemplu, în Registrul-jurnal al gospodăriei de fermier se reflectă:
- la 17 martie 201X - veniturile încasate din vînzarea produselor în sumă de 9 000 lei;
- la 20 martie 201X - cheltuielile aferente seminţelor procurate şi achitate în sumă de 1 580 lei.

Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător îmbinate cu cheltuielile personale ale proprietarului

Exemplul 1. O întreprindere individuală a achitat servicii comunale în suma totală de 4 000 lei pentru încălzirea clădirii, din care:
varianta I: trei pătrimi(3/4) a suprafeţei se foloseşte ca magazin, iar o pătrime (1/4) - ca locuinţă a familiei persoanei fizice-întreprinzător;
varianta II: trei pătrimi (3/4) a suprafeţei se foloseşte ca locuinţă a familiei persoanei fizice-întreprinzător, iar o pătrime (1/4) - ca magazin.

În baza datelor din exemplu, în contabilitatea întreprinderii individuale:
- în cazul variantei I se înregistrează cheltuielile privind serviciile comunale în suma de 3 000 lei (4 000 lei : 4 x 3);
- în cazul variantei II nu se înregistrează cheltuielile privind serviciile comunale.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...