Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor

Modul de calculaţie a costului produselor prin metoda pe faze

Date iniţiale. În august 201X o entitate a confecţionat două tipuri de produse „A" şi „C", precum şi semifabricatul „X" care se fabrică în faza I şi este utilizat în confecţionarea produsului „C" şi vîndut terţilor.
Conform politicilor contabile, entitatea aplică metoda de calculaţie pe faze pentru produsul „A" (varianta fără semifabricate), pentru produsul „C" şi semifabricatul „X" (varianta cu semifabricate), iar perioada de calculaţie este stabilită luna.
Semifabricatul „X" în valoare de 1 200 lei a fost utilizat în procesul de producţie a produsului „C", iar restul - depozitat.
La începutul lunii august 201X costul producţiei în curs de execuţie pentru produsul „A" constituie 1 100 lei.
Mai jos este prezentată informaţia cu privire la costurile suportate de către entitate.

(în lei)

Costuri

Produse

Semifabricate

„A"

„C"

„X"

Faza I

 

1. Costuri suportate, inclusiv:
1.1. Costuri materiale directe
1.2. Costuri directe cu personalul
1.3. Costuri indirecte de producţie

1 450
1 000
300
150

-

1 500
1 000
400
100

Faza II

 

2. Costuri suportate, inclusiv:
2.1. Costuri materiale directe
2.2. Costuri directe cu personalul
2.3. Costuri indirecte de producţie

2 200
900
1 200
100

1 400
100
1 000
300

 

În baza datelor din exemplu, în august 201X entitatea contabilizează costurile în cazul aplicării variantei:
fără semifabricate (produsul „A"):
în faza I:
a) costurile de producţie suportate pentru fabricaţia produsului „A" în sumă de 2 550 lei (1 100 lei + 1 000 lei + 300 lei + 150 lei) - ca majorare a costurilor activităţilor de bază, şi:
- diminuare a stocurilor - 2 100 lei (1 100 lei + 1 000 lei);
- majorare a datoriilor curente - 300 lei;
- diminuare a costurilor indirecte de producţie - 150 lei.
în faza II:
a) costurile de producţie suportate pentru produsul „A" în sumă de 2 200 lei (900 lei + 1 200 lei + 100 lei) - ca majorare a costurilor activităţilor de bază, şi:
- diminuare a stocurilor - 900 lei;
- majorare a datoriilor curente - 1 200 lei;
- diminuare a costurilor indirecte de producţie - 100 lei;
- costul produsului „A" în sumă de 4 750 lei (2 550 lei + 2 200 lei) - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de bază.
cu semifabricate (semifabricatul „X" şi produsul „C"):
în faza I:
a)  costurile de producţie suportate pentru fabricaţia semifabricatului „X" în sumă de 1 500 lei (1 000 lei + 400 lei + 100 lei) - ca majorare a costurilor activităţilor de bază şi:
- diminuare a stocurilor - 1 000 lei;
- majorare a datoriilor curente - 400 lei;
- diminuare a costurilor indirecte de producţie - 100 lei;
b) costul semifabricatului „X" din producţie proprie în sumă de 1 500 lei - ca majorare a stocurilor (semifabricatelor) şi diminuare a costurilor activităţilor de bază.
în faza II:
a) costurile de producţie suportate pentru fabricaţia produsului „C" în sumă de 2 600 lei [1 200 lei (costul semifabricatului „X") + 1 400 lei (costuri suportate în faza II)] - ca majorare a costurilor activităţilor de bază, şi:
- diminuare a stocurilor - 1 300 lei (1 200 lei + 100 lei);
- majorare a datoriilor curente - 1 000 lei;
- diminuare a costurilor indirecte de producţie - 300 lei;
b) costul produsului „C" în sumă 2 600 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de bază.

Modul de calculație a costului produselor prin metoda pe comenzi

Exemplul 6. În noiembrie 201X o entitate a început executarea comenzilor „A" şi „B". Comanda „A" a fost finisată în aceeaşi lună, iar comanda „B" a rămas neterminată la sfîrşitul anului 201X. Informaţia cu privire la costurile suportate este prezentată în tabelul 4.

Tabelul 4

Date iniţiale

(în lei)

Costuri

noiembrie

decembrie

comanda

„A"

„B"

„B"

1. Costul producţiei în curs de execuţie la începutul perioadei de gestiune

-

-

18 060

2. Costurile suportate în perioada de gestiune, inclusiv:
2.1. Сosturi materiale directe şi repartizabile
2.2. Сosturi cu personalul directe şi repartizabile
2.3. Сosturi indirecte de producţie

9 030
5 000
2 530
1 500

18 060
10 000
5 060
3 000

4 150
2 500
1 500
150

3. Costul producţiei în curs de execuţie la sfîrşitul lunii

-

18 060

22 210

4. Costul total pe comanda finisată

9 030

-

-

În baza datelor din exemplu entitatea contabilizează:
în noiembrie 201X:
a) costurile de producţie suportate aferente comenzii „A" în sumă de 9 030 lei (5 000 lei + 2 530 lei + 1 500 lei) - ca majorare a costurilor activităţilor de bază, şi:
- diminuare a stocurilor - 5 000 lei,
- majorare a datoriilor curente - 2 530 lei,
- diminuare a costurilor indirecte de producţie - 1 500 lei;
b) costul produselor finite aferente comenzii „A" în sumă de 9 030 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de bază;
c) costurile de producţie suportate aferente comenzii „B" în sumă de 18 060 lei (10 000 lei + 5 060 lei + 3 000 lei) - ca majorare a costurilor activităţilor de bază, şi:
- diminuare a stocurilor - 10 000 lei;
- majorare a datoriilor curente - 5 060 lei;
- diminuare a costurilor indirecte de producţie - 3 000 lei;
d) costul producţiei în curs de execuţie aferente comenzii „B" în sumă de 18 060 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de bază.
în decembrie 201X
a) costurile de producţie suportate aferente comenzii „B" în sumă de 22 210 lei (20 560 lei + 1 500 lei + 150 lei) - ca majorare a costurilor activităţilor de bază, şi:
- diminuare a stocurilor - 20 560 lei (18 060 lei + 2 500 lei);
- majorare a datoriilor curente - 1 500 lei;
- diminuare a costurilor indirecte de producţie - 150 lei;
b) costul produselor în curs de execuţie aferente comenzii „B" în sumă de 22 210 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de bază.

Determinarea costului unitar pe produs sau serviciu la aplicarea metodei globale

Exemplul 5. În iunie 201X o entitate a fabricat 150 kg de produs şi a suportat următoarele costuri:
materiale în sumă de 20 000 lei,
cu personalul (inclusiv contribuţiile pentru asigurările sociale obligatorii de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală) - 6 000 lei; şi
amortizarea utilajului de producţie - 6 250 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea în iunie 201X contabilizează:
a) costurile de producţie suportate în sumă de 32 250 lei (20 000 lei + 6 000 lei + 6 250 lei) - ca majorare a costurilor activităţilor de bază şi:
- diminuare a stocurilor - 20 000 lei,
- majorare a datoriilor curente - 6 000 lei,
- majorarea amortizării imobilizărilor corporale - 6 250 lei;
b) costul produselor fabricate în sumă de 32 250 lei - ca majorare a stocurilor (produselor finite) şi diminuare a costurilor activităţilor de bază.
Conform datelor din exemplu, costul unitar al produsului fabricat constituie 215 lei/kg (32 250 lei : 150 kg).

Contabilizarea costului serviciilor/produselor subdiviziunilor auxiliare evaluate la cost planificat

Exemplul 4. O entitate dispune de o secţie de transport şi o cazangerie care prestează servicii secţiilor de bază, oficiului entităţii, terţilor şi reciproc una la alta. Conform politicilor contabile ale entităţii, costurile de producţie se înregistrează prin aplicarea conturilor de gestiune, livrările reciproce dintre secţiile auxiliare se evaluează la cost planificat. Pentru septembrie 201X costul planificat al serviciilor prestate de secţia de transport constituie 4,3 lei pe t/km, iar costul planificat al aburilor produşi de cazangerie - 1,1 lei/m3.
În septembrie 201X secţia de transport a prestat servicii în volum de 10 920 t/km, inclusiv 6 500 t/km pentru secţiile de bază, 2 620 t/km - pentru oficiul entităţii, 340 t/km - pentru cazangerie şi 1 460 t/km - pentru terţi. În această lună secţia de transport a suportat costuri în suma de 48 438 lei, cu excepţia costului aburului consumat în volum de 2 500 m3.

În baza datelor din exemplu, entitatea în septembrie 201X contabilizează costul aburului consumat în secţia de transport în sumă de 2 750 lei (2 500 m3 x 1,1 lei) - ca majorare a costurilor activităţilor auxiliare (secţiei de transport) şi diminuare a costurilor activităţilor auxiliare (cazangerie).
În septembrie 201X costul efectiv al serviciilor secţiei de transport constituie 4,7 lei pe t/km (48 438 lei + 2 750 lei - 340 t/km x 4,3 lei pe t/km) : (10 920 t/km - 340 t/km).
Entitatea decontează costurile secţiei de transport aferente serviciilor prestate în septembrie 201X pentru:
- secţiile de bază - ca majorare a costurilor activităţilor de bază şi diminuare a costurilor activităţilor auxiliare (secţiei de transport) în sumă de 30 550 lei (6 500 t/km x 4,7 lei pe t/km);
- oficiul entităţii - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a costurilor activităţilor auxiliare (secţiei de transport) în sumă de 12 314 lei (2 620 t/km x 4,7 lei pe t/km);
- terţi - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a costurilor activităţii auxiliare (secţiei de transport) în sumă de 6 862 lei (1 460 t/km x 4,7 lei pe t/km);
- cazangerie - ca majorare a costurilor activităţilor auxiliare (cazangerie) şi diminuare a costurilor activităţilor auxiliare (secţiei de transport) în sumă de 1 462 lei (340 t/km x 4,3 lei pe t/km).

Repartizarea salariilor muncitorilor de bază pe tipuri de produse

Exemplul 3. În mai 201X muncitorilor unei secţii de bază a entităţii s-au calculat salariile conform sistemului de salarizare:
în acord, în suma de 86 300 lei pentru fabricaţia produsului „A" şi 52 700 lei pentru fabricaţia produsului „B";
în regie în suma de 48 650 lei pentru fabricaţia produsului „A" şi „B".
Conform politicilor contabile ale entităţii, costurile de producţie se înregistrează prin aplicarea conturilor de gestiune, salariile muncitorilor de bază calculate în regie se repartizează pe obiecte de calculaţie proporţional salariilor calculate în acord.

În baza datelor din exemplu, salariile muncitorilor de bază se atribuie produselor distincte conform calculului prezentat în tabelul 3.

Tabelul 3

Repartizarea salariilor muncitorilor de bază pe tipuri de produse

Tipuri de produse

Salarii calculate în acord, lei

Coeficient de repartizare

Salarii calculate în regie, lei

Total salariile muncitorilor de bază, lei

1

2

3 = ∑4 : ∑2

4 = 2 x 3

5 = 2 + 4

„A"

86 300

0,35

30 205

116 505

„B"

52 700

0,35

18 445

71 145

Total

139 000

 

48 650

187 650

Potrivit calculelor din tabelul 3, costurile privind salariile muncitorilor de bază se contabilizează ca majorare a costurilor activităţilor de bază în sumă de 116 505 lei pentru produsul „A" şi 71 145 lei pentru produsul „B" concomitent cu majorarea datoriilor curente în sumă de 187 650 lei.

Repartizarea valorii produsului secundar pe tipuri de produse cuplate proporţional cantităţii materialului iniţial consumat

Exemplul 2. Utilizînd datele din exemplul 1, să admitem că entitatea în septembrie 201X în procesul prelucrării materialului „X" a obţinut suplimentar şi produsul secundar „C" în cantitate de 364 kg. Valoarea realizabilă netă a unei unităţi de produs „C" constituie 40 lei. Conform politicilor contabile ale entităţii valoarea produsului secundar se repartizează între produsele cuplate proporţional cantităţii efective a materialului consumat.

În baza datelor din exemplu, valoarea realizabilă netă a produsului secundar constituie 14 560 lei (364 kg x 40 lei) şi se atribuie tipurilor de produse cuplate conform calculului prezentat în tabelul 2.

Tabelul 2

Repartizarea valorii produsului secundar pe tipuri de produse cuplate proporţional cantităţii materialului iniţial consumat

Tipuri de produse

Consumul efectiv de material, kg

Coeficient de repartizare

Valoarea produsului secundar, lei

1

2

3 = ∑4 : ∑2

4

„A"

2 688

2,5

6 720

„B"

3 136

2,5

7 840

Total

5 824

 

14 560

Potrivit calculelor din tabelul 2, produsul secundar obţinut de entitate în septembrie 201X se contabilizează ca majorare a stocurilor în sumă de 14 560 lei concomitent cu diminuarea costurilor activităţilor de bază în sumă de 6 720 lei pentru produsul „A" şi 7 840 lei pentru produsul „B".

Repartizarea costurilor materiale pe tipuri de produse proporţional consumului normativ al materialelor

Exemplul 1. În septembrie 201X prin prelucrarea complexă a materialului „X" au fost obţinute concomitent 300 unităţi de produs „A" şi 200 kg de produs „B". În acest scop s-a consumat 5 824 kg de material „X" costul unitar al căruia constituie 150 lei.
Conform politicilor contabile ale entităţii, costurile de producţie se înregistrează prin aplicarea conturilor de gestiune, costurile materiale repartizabile se atribuie pe tipuri de produse cuplate proporţional consumului normativ al materialelor. Norma de consum a materialului „X" pentru o unitate a produsului „A" constituie 8 kg, iar pentru o unitate a produsului „B" - 14 kg.

În baza datelor din exemplu, costurile materiale repartizabile totale constituie 873 600 lei (5 824 kg x 150 lei) şi se atribuie produselor distincte conform calculului prezentat în tabelul 1.

Tabelul 1

Repartizarea costurilor materiale pe tipuri de produse proporţional consumului normativ al materialelor

Tipuri de produse

Unitatea de măsură

Volumul efectiv de producţie

Norma de consum, kg

Consumul normativ de material, kg

Coeficient de repartizare

Consumul efectiv de material, kg

Costurile materiale repartizabile, lei

1

2

3

4

5

6 = ∑7 : ∑5

7 = 5 x 6

8

„A"

buc.

300

8

2 400

1,12

2 688

403 200

„B"

kg

200

14

2 800

1,12

3 136

470 400

Total

-

-

-

5 200

 

5 824

873 600

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...