Prima  |  Legislaţia  |  Asigurarea socială şi medicală  |  Asigurarea obligatorie socială  |  Regulamente | Hotărîre cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova nr. 739 din 25.07.2000

Hotărîre cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova nr. 739 din 25.07.2000

    
imprimare

 H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale

de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

 

nr. 739  din  25.07.2000

 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.94-97/834 din 03.08.2000

 

* * *

În conformitate cu punctul 1 al articolului 46 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 8 iulie 1999 (Monitorul Oficial, 2000, nr.1-4, art.2), Guvernul Republicii Moldova

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Statutul Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (se anexează).

2. Se autorizează Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în comun cu Ministerul Economiei şi Reformelor şi Ministerul Finanţelor, să elaboreze şi, în termen de o lună, să prezinte propuneri coordonate privind salarizarea personalului Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

 

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA


Dumitru BRAGHIŞ


Contrasemnată:

 

Ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei

Valerian Revenco

Ministrul justiţiei

Valeria Şterbeţ


Chişinău, 25 iulie 2000.

 

Nr.739.

 

Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova

nr.739 din 25 iulie 2000

 

STATUTUL

Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Statutul Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (în continuare – Statut) este elaborat în baza prevederilor Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 8 iulie 1999 (Monitorul Oficial, 2000, nr.1-4, art.2), altor acte normative şi are drept obiectiv determinarea locului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (în continuare Casa Naţională) în sistemul instituţiilor publice ale statului, a structurii organizaţionale a acesteia şi reglementarea relaţiilor din domeniul asigurărilor sociale.

2. Casa Naţională, fiind o instituţie publică autonomă, de nivel naţional, este persoană juridică care administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale în Republica Moldova.

3. În conformitate cu prevederile Legii privind sistemul public de asigurări sociale, Casa Naţională exercită funcţii de acumulare (pe baza codului individual de asigurări sociale) şi distribuire a mijloacelor financiare provenite din achitarea de către asiguraţi şi asiguratori a contribuţiilor de asigurări sociale de stat.

4. În activitatea sa Casa Naţională se călăuzeşte de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legilor, hotărîrilor Parlamentului Republicii Moldova, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului Republicii Moldova, altor acte normative de domeniu, strategiei de protecţie socială a populaţiei, normelor internaţionale de drept din domeniul protecţiei sociale, precum şi de prezentul Statut.

5. Relaţiile cu instituţiile financiare ale statului se desfăşoară în cadrul legal.

6. Structura organizaţională şi statele de personal sînt determinate de Casa Naţională şi aprobate de Guvern.

7. Patrimoniul Casei Naţionale este deţinut în proprietate sau administrat, fiind constituit din bunuri materiale mobile şi imobile, în condiţiile legii.

8. Casa Naţională are în subordine case de asigurări sociale teritoriale.

9. Situaţiile nereglementate de Legea privind sistemul public de asigurări sociale, dar care ţin de acest domeniu, fac obiectul prezentului Statut.

10. Casa Naţională îşi are sediul în municipiul Chişinău.

 

II. SISTEMUL FINANCIAR AL CASEI NAŢIONALE

11. La baza sistemului financiar al Casei Naţionale se află bugetul asigurărilor sociale de stat – parte componentă a bugetului public naţional, care se aprobă anual prin lege de către Parlament.

12. Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din contribuţii de asigurări sociale, din dobînzi, din majorări pentru plata cu întîrziere a contribuţiilor, din alte venituri legale.

Veniturile casei naţionale se distribuie pe fonduri speciale, instituite în acest scop.

13. Reieşind din necesităţile apărute în procesul de activitate, Casa Naţională poate institui, în modul stabilit, şi alte fonduri cu destinaţie specială, conform legislaţiei.

14. Toate fondurile instituite sînt subordonate Casei Naţionale şi activează în condiţiile legii.

15. Modul de acumulare şi de distribuire a mijloacelor financiare pe conturile fondurilor respective, precum şi de circulaţie a acestora, în limitele bugetului asigurărilor sociale de stat, este determinat prin lege.

16. Mijloacele financiare ale fondurilor nu pot fi utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezentul Statut.

 

III. ORGANELE DE CONDUCERE ALE CASEI NAŢIONALE

17. Organele administrative ale Casei Naţionale, din punct de vedere structural şi al competenţei, sînt de nivel naţional şi de nivel teritorial.

18. Aceste organe, plasate în cadrul juridic de domeniu, constituie sistemul naţional de asigurări sociale al Republicii Moldova.

19. Administrarea mijloacelor financiare şi a patrimoniului, precum şi organizarea nemijlocită a activităţii Casei Naţionale, se efectuează de către organele executive de nivel naţional ale acesteia.

20. Obiectul activităţii cotidiene a acestor organe îl constituie aplicarea corectă a prevederilor legale referitoare la sistemul asigurărilor sociale de stat şi utilizarea raţională a mijloacelor tehnice din dotare.

 

IV. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL CASEI NAŢIONALE

21. Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale (în continuare – Consiliul de Administraţie) este un organ format din 12 persoane, dintre care una – preşedinte şi 11 – membri, fiind aprobat de Guvern.

Membrii Consiliului de Administraţie sînt reprezentanţi ai Guvernului, patronatelor, sindicatelor şi ai organizaţiilor de pensionari, delegaţi pe principiul de proporţionalitate, după cum urmează:

a) 3 reprezentanţi ai Guvernului;

b) 3 reprezentanţi ai patronatelor, desemnaţi de către Confederaţia Naţională a Patronatelor;

c) 3 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de către Confederaţia Naţională a Sindicatelor;

d) 2 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile naţionale ale pensionarilor, veteranilor.

[Pct.21 în redacţia Hot.Guv. nr.72 din 28.01.2008, în vigoare 12.02.2008]

 

22. Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale este condus de preşedinte, care se numeşte de către Guvern.

[Pct.22 în redacţia Hot.Guv. nr.1289 din 26.11.2007, în vigoare 07.12.2007]

 

23. Forma de activitate a Consiliului de Administraţie este şedinţa, care se consideră deliberativă dacă la ea participă 2/3 din membri.

Şedinţele Consiliului de Administraţie se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru.

Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a membrilor Consiliului de Administraţie prezenţi la şedinţă.

În caz de egalitate a numărului de voturi "pro" şi "contra", votul preşedintelui Consiliului de Administraţie este decisiv.

La şedinţele Consiliului de Administraţie pot participa, cu vot consultativ, specialişti în domeniul asigurărilor sociale.

24. Cercul de probleme ce pot fi examinate în şedinţele Consiliului de Administraţie, precum şi cercul de instituţii şi persoane asupra cărora se extinde obligativitatea deciziilor acestuia, sînt determinate de prezentul Statut.

25. În scopul luării de atitudini faţă de acţiuni sau declaraţii ce vizează nemijlocit interesele Casei Naţionale, Consiliul de Administraţie poate examina probleme ce depăşesc cadrul preocupărilor sale.

26. Membrii Consiliului de Administraţie sînt desemnaţi pe o perioadă de 4 ani.

Pe durata exercitării mandatului, preşedintele şi membrii Consiliului de Administraţie pot fi revocaţi de către acei care i-au numit, respectiv, desemnat.

În cazul încetării mandatului, ca urmare a revocării, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv, desemnate, alte persoane pînă la expirarea mandatului iniţial, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern, în termen de cel mult trei luni.

[Pct.26 în redacţia Hot.Guv. nr.72 din 28.01.2008, în vigoare 12.02.2008]

 

27. Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:

1) aprobarea sarcinilor imediate şi de perspectivă ale Casei Naţionale;

2) examinarea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobarea devizelor de cheltuieli ale fondurilor de asigurare socială, precum şi examinarea dărilor de seamă cu privire la executarea lor;

3) aprobarea defalcării bugetului de asigurări sociale de stat la nivelul caselor teritoriale;

4) supravegherea îndeplinirii atribuţiilor Casei Naţionale, în condiţiile legii;

5) aprobarea programelor speciale pentru perfecţionarea serviciilor sistemului public de asigurări sociale;

6) supravegherea respectării modului stabilit de gestionare a mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat, evidenţei contabile a mijloacelor bugetare şi integrităţii acestor mijloace;

7) expunerea opiniei asupra chestiunilor propuse Consiliului de Administraţie de către preşedintele Casei Naţionale;

8) studierea rapoartelor privind activitatea Casei Naţionale şi aplicarea măsurilor de perfecţionare a acesteia, precum şi examinarea altor probleme ce ţin de competenţa Casei Naţionale.

 

V. ATRIBUŢIILE CASEI NAŢIONALE

28. Atribuţiile principale ale Casei Naţionale sînt următoarele:

1) promovarea unei politici coerente şi complexe în domeniul asigurărilor sociale;

2) elaborarea propunerilor pentru determinarea direcţiilor strategice în activitatea Casei Naţionale şi pentru elaborarea proiectului anual al bugetului asigurărilor sociale de stat;

3) crearea, implementarea, exploatarea şi dezvoltarea Sistemului Informaţional Naţional (S.I.N.) pentru toate nivelurile Casei Naţionale;

4) stabilirea unor relaţii reciproce cu sistemele informaţionale ale altor organizaţii în cadrul S.I.N. "Populaţia şi asigurarea socială";

5) asigurarea funcţionării Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, conform Regulamentului cu privire la Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, aprobat de Guvern;

6) asigurarea evidenţei individuale la nivel naţional a tuturor contribuabililor în bugetul asigurărilor sociale de stat în baza codului personal de asigurări sociale (C.P.A.S.) şi colaborarea în această ordine de idei cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;

7) analiza necesităţilor condiţionate de efectuarea reformei sistemului de asigurări sociale şi întreprinderea măsurilor de implementare a reformei;

8) atribuirea codului personal de asigurări sociale şi ţinerea evidenţei drepturilor şi obligaţiilor ce ţin de asigurările sociale la nivel naţional şi local;

9) certificarea anuală a stagiului de cotizare pentru fiecare asigurat;

10) păstrarea informaţiei referitoare la asiguraţii sistemului public de asigurări sociale şi menţinerea caracterului confidenţial al acesteia;

11) asigurarea introducerii, extinderii, întreţinerii şi protecţiei sistemelor automate de calcul şi evidenţă;

12) primirea, controlul şi prelucrarea, în termenele stabilite, a declaraţiilor privind evidenţa individuală a asiguraţilor şi a declaraţiilor de asigurare;

13) organizarea procesului de colectare şi virare a contribuţiilor de asigurări sociale şi alte tipuri de contribuţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi codului individual de asigurare socială;

14) exercitarea controlului general asupra aplicării dispoziţiilor legale de către structurile sale teritoriale, precum şi de persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din legislaţia în vigoare;

15) exercitarea controlului asupra modului de constituire şi virare a contribuţiilor datorate de contribuabili; corectitudinii tranzacţiilor de achitări reciproce dintre agenţii economici şi Casa Naţională; veridicităţii stabilirii pensiilor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare; corectitudinii operaţiunilor financiare în vederea asigurării plăţii corecte şi, în termenele stabilite, a pensiilor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor; utilizării respective a mijloacelor financiare, destinate pentru plata pensiilor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor de către instituţiile care efectuează nemijlocit plata acestora;

16) asigurarea executării silite a creanţelor bugetare şi realizarea posibilităţii de acordare a înlesnirilor la plata acestora în condiţiile legii;

17) aplicarea, în condiţiile legii, a măsurilor pentru protecţia fondurilor de asigurări sociale;

18) efectuarea la timp şi în mărimile stabilite a plăţii pensiilor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor din bugetul de stat, plata cărora se efectuează prin Casa Naţională;

19) organizarea, îndrumarea şi controlul activităţii de expertiză medicală şi de recuperare a capacităţii de muncă, inclusiv asupra procesului de eliberare a certificatelor de concediu medical;

20) pregătirea şi prezentarea dărilor de seamă periodice privind rezultatele activităţii semestriale şi anuale, efectuarea şi analiza periodică a procesului de plată a pensiilor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor în vederea perfecţionării acestuia şi utilizarea datelor pentru analiza situaţiei social-economice în sistemul asigurărilor sociale de stat;

21) organizarea tratamentului balneo-sanatorial, odihnei asiguraţilor şi copiilor lor, aprobarea anuală a criteriilor de acordare a biletelor de tratament balneo-sanatorial şi odihnă, precum şi a nivelului cotei individuale de participare a asiguraţilor;

22) aprobarea programelor naţionale de recuperare a capacităţii de muncă în vederea reintegrării socio-profesionale;

23) elaborarea, argumentarea şi furnizarea datelor necesare pentru elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat;

24) crearea, în caz de necesitate, cu concursul instituţiilor de domeniu, a unei bănci în scopul eficientizării activităţii financiare a Casei Naţionale;

25) elaborarea materialelor cu caracter informativ şi operativ pentru conducerea Casei Naţionale, organelor şi instituţiilor ierarhic superioare, precum şi a materialelor cu caracter metodologic pentru utilizare de către subdiviziunile teritoriale şi alte instituţii implicate în procesul de acumulare a contribuţiilor de asigurare;

26) emiterea normelor metodologice în aplicarea prevederilor legale;

27) efectuarea selecţiei, pregătirii şi perfecţionării profesionale a personalului din domeniul asigurărilor sociale;

28) realizarea, în condiţiile legii, a măsurilor pentru asigurarea integrităţii patrimoniului sistemului public de asigurări sociale, administrarea eficientă şi dezvoltarea acestuia;

29) asigurarea reprezentării în instanţele judecătoreşti pe litigiile în care Casa Naţională este implicată ca urmare a aplicării prevederilor legislaţiei în vigoare;

30) darea răspunsurilor la sesizările adresate direct sau transmise Casei Naţionale de către Parlament, Preşedinţie, Guvern, alte instituţii, persoane fizice şi juridice;

31) organizarea şi finanţarea activităţii editoriale în problemele ce ţin de asigurarea socială, inclusiv editarea unei publicaţii periodice şi a unui îndrumar anual de informare sistematică a populaţiei;

32) aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale de asigurări sociale la care Republica Moldova este parte, dezvoltarea relaţiilor cu organismele similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări;

33) prezentarea în Parlament şi Guvern a rapoartelor periodice cu privire la modul de realizare a bugetului asigurărilor sociale de stat;

34) colaborarea, în modul stabilit, cu organizaţiile internaţionale în probleme ce ţin de competenţa sa;

35) îndeplinirea oricăror altor atribuţii stabilite prin dispoziţii legale în vigoare.

 

VI. PREŞEDINTELE CASEI NAŢIONALE

29. Preşedintele Casei Naţionale este desemnat în funcţie de către Guvernul Republicii Moldova.

30. Preşedintele Casei Naţionale este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat pe care îl administrează, în condiţiile legii, atribuţie pe care o poate delega.

31. Întru exercitarea atribuţiilor ce-i revin, preşedintele Casei Naţionale emite ordine şi dispoziţii.

32. Este responsabil de întreaga activitate a Casei Naţionale şi de patrimoniul acesteia.

33. De competenţa preşedintelui ţine:

1) dirijarea întregii activităţi a Casei Naţionale pentru asigurarea executării stricte a prevederilor legislaţiei în vigoare;

2) convocarea Consiliului de Administraţie şi conducerea şedinţelor acestuia în lipsa preşedintelui Consiliului de Administraţie;

3) răspunderea pentru realizarea hotărîrilor Consiliului de Administraţie;

4) promovarea imaginii Casei Naţionale;

5) soluţionarea conflictelor de competenţă apărute în cadrul sistemului public de asigurări sociale;

6) înaintarea propunerilor privind modificarea nivelului de salarizare al personalului Casei Naţionale;

7) asigurarea realizării obiectivelor curente şi de perspectivă ale Casei Naţionale, în limita resurselor alocate;

8) organizarea şi dirijarea procesului de acumulare a contribuţiilor de asigurări sociale în bugetul asigurărilor sociale de stat;

9) administrarea mijloacelor financiare acumulate, conform necesităţilor şi scopurilor propuse;

10) încheierea acordurilor şi contractelor cu instituţiile bancare şi financiare pentru stabilirea nivelului de dobînzi aferente disponibilităţilor băneşti;

11) înaintarea spre aprobare Consiliului de Administraţie a statelor de personal ale Casei Naţionale;

12) numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie a personalului Casei Naţionale şi a directorilor caselor teritoriale;

13) administrarea utilizării imobilului şi mijloacelor tehnice din dotare;

14) dirijarea procesului de selectare şi instruire a personalului Casei Naţionale şi caselor teritoriale;

15) aplicarea măsurilor de stimulare şi răspundere disciplinară a personalului;

16) reprezentarea Casei Naţionale în organele centrale ale puterii de stat şi alte instituţii, cu care întreţine relaţii de colaborare;

17) reprezentarea Casei Naţionale în instituţiile internaţionale de domeniu;

18) promovarea politicii în domeniul asigurărilor sociale;

19) exercitarea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul Statut.

 

VII. CASELE TERITORIALE

34. Casa teritorială este structura de bază în sistemul public de asigurări sociale, căreia îi revin, în limitele competenţei sale, toate activităţile ce ţin de deservirea nemijlocită a populaţiei în acest domeniu.

35. Casa teritorială este persoană juridică şi îşi desfăşoară activitatea sub conducerea şi controlul Casei Naţionale.

36. Limitele competenţei, structura organizaţională, dotarea materială şi modul de finanţare a caselor teritoriale sînt stabilite de regulamentul acestora, elaborate şi aprobate de Casa Naţională.

37. Numărul caselor teritoriale, amplasarea lor pe teritoriul republicii, precum şi personalul acestora se stabileşte în funcţie de numărul populaţiei ce beneficiază de serviciile casei teritoriale.

38. Lichidarea sau reorganizarea casei teritoriale, în caz de necesitate, ţine de competenţa Casei Naţionale.

39. Activitatea casei teritoriale este condusă de director, desemnat în funcţie de preşedintele Casei Naţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

40. Pentru buna desfăşurare a activităţii sale, Casa Naţională înfiinţează case teritoriale de asigurări sociale, aflate în subordinea sa şi a căror organizare şi atribuţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora.

 

VIII. ATRIBUŢIILE CASEI TERITORIALE

41. Casa teritorială are următoarele atribuţii:

1) înaintarea şi argumentarea propunerilor de elaborare a proiectului devizului de cheltuieli pentru organizarea şi funcţionarea în anul bugetar următor a Casei Teritoriale de Asigurări Sociale în cadrul Casei Naţionale;

2) ţinerea evidenţei în conformitate cu codurile individuale de asigurări sociale ale tuturor contribuabililor de asigurări sociale din teritoriul respectiv;

3) încheierea contractelor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

4) supravegherea respectării de către contribuabili a prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la asigurările sociale de stat;

5) achitarea pensiilor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor şi efectuarea analizei periodice a acestui proces în vederea perfecţionării lui;

6) organizarea şi desfăşurarea activităţii de perfecţionare profesională a personalului din teritoriu prin intermediul unor programe respective de instruire;

7) întocmirea dosarelor pe fiecare agent economic şi persoană fizică – contribuabili în bugetul de asigurări sociale, în baza codului personal de evidenţă individuală;

8) organizarea procesului de colectare şi virare a contribuţiilor de asigurări sociale în baza codurilor individuale de asigurări sociale şi altor tipuri de contribuţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

9) exercitarea unui control nemijlocit al procesului de acumulare a contribuţiilor de asigurări sociale;

10) aplicarea sancţiunilor şi amenzilor faţă de agenţii economici şi persoanele fizice – datornici ai Casei Naţionale;

11) certificarea stagiului de cotizare a asiguratului în condiţiile legii;

12) recepţionarea de la întreprinderi şi de la cetăţeni a demersurilor şi documentelor necesare pentru stabilirea pensiilor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor, perfectarea documentelor, stabilirea dreptului persoanelor asigurate la pensii şi indemnizaţii şi la plata lor;

13) perfectarea documentelor, inclusiv a proiectelor de hotărîri ale consiliului de experţi, pentru stabilirea pensiilor şi indemnizaţiilor, recalcularea pensiilor şi indemnizaţiilor;

14) exercitarea controlului asupra legitimităţii şi corectitudinii eliberării certificatelor de concediu medical;

15) desfăşurarea nemijlocită a activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;

16) ţinerea evidenţei pensionarilor ce au nevoie de tratament balneo-sanatorial şi repartizarea biletelor de tratament balneo-sanatorial;

17) examinarea petiţiilor cetăţenilor în chestiunile ce ţin de stabilirea, plata pensiilor şi indemnizaţiilor şi darea răspunsurilor respective;

18) asigurarea reprezentării în instanţele judiciare pe litigiile în care este implicată;

19) propagarea şi explicarea legislaţiei de asigurări sociale prin intermediul mass-media, adunărilor, seminarelor organizate în cadrul colectivelor de muncă şi la locul de trai al cetăţenilor;

20) exercitarea controlului asupra utilizării respective a mijloacelor financiare destinate pentru plata pensiilor şi indemnizaţiilor de către instituţiile care efectuează nemijlocit plata acestora;

21) exercitarea controlului asupra corectitudinii tranzacţiilor de achitări reciproce dintre agenţii economici şi Casa Naţională;

22) elaborarea materialelor cu caracter informativ pentru utilizare operativă de către conducerea Casei Naţionale şi instituţiile ierarhic superioare;

23) întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă periodice pe rezultatele activităţii semestriale şi anuale;

24) colaborarea cu organele serviciului fiscal de stat în domeniul ţinerii evidenţei agenţilor economici şi persoanelor fizice – contribuabili în bugetul asigurărilor sociale de stat;

25) informarea populaţiei despre activitatea sa;

26) examinarea şi soluţionarea contestaţiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor ce-i sînt adresate;

27) colaborarea strînsă cu toate structurile organelor administraţiei publice locale în vederea atingerii obiectivelor propuse;

28) orice alte atribuţii prevăzute de lege, prezentul Statut sau delegate de Casa Naţională.

[Pct.41 modificat prin Hot.Guv. nr.953 din 20.08.04, în vigoare 27.08.04]

 

IX. PERSONALUL CASEI NAŢIONALE

42. Personalul Casei Naţionale şi al subdiviziunilor ei teritoriale este selectat şi angajat, în condiţiile legii, din specialişti cu profil de domeniu, în bază de concurs, în conformitate cu actele normative în vigoare, care au asupra lor documente ce confirmă studiile respective.

43. Personalul este angajat în funcţiile respective, disponibilizat sau promovat după caz: de preşedintele Casei Naţionale sau de către directorul casei teritoriale, conform legislaţiei în vigoare.

44. Personalul Casei Naţionale şi al subdiviziunilor ei teritoriale, cu excepţia personalului tehnic, are statut de funcţionari publici, relaţiile lor de muncă fiind reglementate de Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995.

45. Cheltuielile ce ţin de activitatea Casei Naţionale se efectuează din contul bugetului asigurărilor sociale de stat.

46. Întru exercitarea funcţiunilor de serviciu ce-i revin la încasarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat Casa Naţională beneficiază de drepturile, prevăzute pentru organele fiscale centrale şi teritoriale ale Ministerului Finanţelor.

47. Stabilirea numărului de angajaţi ai Casei Naţionale şi al subdiviziunilor ei teritoriale, precum şi a nivelului necesar de calificare a acestora, ţine de competenţa Casei Naţionale.

 

X. COLABORAREA STRUCTURILOR CASEI NAŢIONALE CU ALTE AUTORITĂŢI PUBLICE

48. Casa Naţională colaborează cu organele publice implicate într-un fel sau altul în soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul asigurărilor sociale de stat.

Din cercul acestora fac parte organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi, în mod special, organele ordinii de drept de toate nivelurile.

49. Autorităţile sus-menţionate acordă pe toate căile posibile asistenţa necesară organelor Casei Naţionale în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă.

50. Organele administraţiei publice locale urmează să prezinte structurilor Casei Naţionale toate datele şi materialele necesare pentru îndeplinirea deplină a funcţiilor şi atribuţiilor ce le sînt prevăzute de Legea cu privire la sistemul public al asigurărilor sociale de stat şi de prezentul Statut, cu excepţia datelor ale căror prezentare este în mod expres interzisă prin lege.

51. Organele administraţiei publice centrale şi locale urmează să implice, în caz de necesitate, persoane cu funcţii de răspundere pentru asistenţa structurilor Casei Naţionale aflate în exerciţiul funcţiunii.

 

XI. OBLIGAŢIUNILE ORGANELOR CASEI NAŢIONALE

52. Organele Casei Naţionale sînt obligate:

1) să-şi desfăşoare activitatea în strictă conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea privind sistemul public de asigurări sociale, alte acte legislative şi normative şi prezentul Statut;

2) să controleze asiguraţii şi asiguratorii (inclusiv organele administraţiei publice locale), să solicite explicaţiile şi datele necesare asupra problemelor apărute pe parcurs;

3) să primească, în mod gratuit, de la asiguraţi şi asiguratori, indiferent de tipul de proprietate, informaţii şi documente, precum şi copiile documentelor referitoare la activitatea oricăror persoane (cu excepţia informaţiilor ce constituie secret de stat) necesare pentru efectuarea atribuţiilor statutare;

4) să ceară asiguraţilor şi asiguratorilor sau reprezentanţilor lor, precum şi persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora, să lichideze toate cazurile de încălcare a legislaţiei în vigoare şi să controleze faptul lichidării acestor încălcări, cu aplicarea concomitentă a măsurilor de rigoare;

5) să verifice autenticitatea datelor prezentate de către asiguraţi şi asiguratori în documentele de evidenţă şi dările de seamă;

6) să ridice de la contribuabili probe care confirmă comiterea unor sau altor încălcări ale legislaţiei în vigoare;

7) să controleze activitatea subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naţionale, să examineze scrisorile, cererile şi reclamaţiile referitoare la activitatea acestora, să ia măsuri în vederea eficientizării activităţii lor;

8) să organizeze munca de propagare şi explicare a legislaţiei cu privire la asigurările sociale, să răspundă la scrisorile, cererile asiguraţilor şi asiguratorilor;

9) să efectueze controlul asupra calculării corecte, vărsării depline şi la timp în bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiilor de asigurări sociale;

10) să examineze contestări fiscale şi să adopte decizii respective;

11) în cazurile necesare, să procedeze la aplicarea măsurilor de executare silită a obligaţiunilor de asigurare;

12) să colaboreze cu autorităţile altor state în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;

13) să asigure la timp introducerea pe conturile personale de asigurare a datelor prezentate de asigurator şi persoanele asigurate şi să asigure integritatea lor;

14) să elibereze fiecărei persoane asigurate, la cererea ei, cel puţin o dată pe an, datele ce se conţin în contul personal;

15) să explice persoanelor asigurate şi asiguratorilor drepturile şi obligaţiunile lor, tehnologia evidenţei personificate, modul de îndeplinire a formularelor şi de prezentare a datelor.

[Pct.52 modificat prin Hot.Guv. nr.275 din 16.03.06, în vigoare 31.03.06]

 

XII. RESPONSABILITĂŢI

53. Angajaţii Casei Naţionale şi ai subdiviziunilor ei teritoriale sînt pasibili de răspundere personală disciplinară, administrativă sau penală, după caz, pentru:

1) nerespectarea exigenţelor disciplinei de muncă şi a obligaţiunilor ce le revin, în conformitate cu prevederile Legii serviciului public şi Codului muncii;

2) nerespectarea ordinei şi modului de ţinere a evidenţei individuale a contribuabililor în bugetul asigurărilor sociale de stat;

3) nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare la calcularea şi recalcularea cuantumurilor pensiilor şi indemnizaţiilor;

4) încălcarea ordinii stabilite pentru plata pensiilor şi indemnizaţiilor, altor prestaţii de asigurări sociale;

5) nerespectarea regimului de confidenţialitate al informaţiei referitoare la bazele de date ale contribuabililor în bugetul asigurărilor sociale de stat;

6) tergiversarea examinării petiţiilor, sesizărilor, plîngerilor adresate Casei Naţionale sau subdiviziunilor ei teritoriale;

7) utilizarea mijloacelor financiare ale Casei Naţionale în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţie;

8) denaturarea datelor statistice în dările de seamă pe rezultatele activităţii şi în rapoartele prezentate instituţiilor ierarhic superioare;

9) comportament incompatibil cu statutul de funcţionar public;

10) alte încălcări sancţionate de legislaţia în vigoare.

 

XIII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

54. Personalul preluat de Casa Naţională şi de casele teritoriale de la Fondul Social, Departamentul pentru pensii şi asistenţă socială, Centrul de calculare a pensiilor şi indemnizaţiilor, de la organele teritoriale ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, învestite cu stabilirea şi plata pensiilor şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi activităţile consiliilor de expertiză medicală a vitalităţii din cadrul Ministerului Sănătăţii se consideră transferate în interes de serviciu cu respectarea tuturor reglementărilor legale.

55. Prezentul Statut intră în vigoare la data adoptării.

Cursuri
© 2015 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.