Prima  |  Legislaţia  |  Sinteza Monitorului Oficial | MO nr. 277 - 315 din 1 august 2017 - 18 august 2017

MO nr. 277 - 315 din 1 august 2017 - 18 august 2017

23.08.2017   661  
imprimare

Monitorul Oficial Nr. 301-315 din 18.08.2017

Legea Parlamentului pentru modificarea și completarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007

Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 a fost completată conform Legii Parlamentului nr. 135 din 7 iulie 2017. Legea se completează cu un capitol nou - VIII1 "Protejarea confidențialității în domeniul comunicațiilor electronice". Prezentul capitol stabilește condițiile specifice de garantare a protecției drepturilor și a libertăților omului, în special a dreptului la confidențialitate și la respectarea vieții private în domeniul prelucrării de date cu caracter personal. Conform prevederilor, furnizorii de servicii de comunicații electronice, vor lua măsuri privind asigurarea confidențialității, împreună cu furnizorii de rețele publice de comunicații electronice. Aceste acțiuni oferă garanția accesării datelor cu caracter personal numai de persoane autorizate, protejarea datelor stocate sau transmise împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, împotriva pierderii sau deteriorării accidentale și împotriva stocării, prelucrării, accesării ori divulgării ilicite, precum și asigurarea punerii în aplicare a politicii de securitate elaborate de furnizor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, va verifica măsurile luate de furnizori în acest sens, și va face recomandări cu privire la cele mai bune practici privind nivelul de securitate. Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, pentru publicul care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru furnizarea serviciilor în alte domenii ale economiei, vor fi obligați să țină contabilitatea separată a costurilor pentru activitățile aferente furnizării rețelelor publice de comunicații electronice, în scopul determinării tuturor elementelor de cost și de venit, cu baza lor de calcul și metodologia detaliată aplicată la repartizarea costurilor, inclusiv informația detaliată privind activele fixe și costurile structurale, dar și să efectueze separarea structurală între activitățile aferente furnizării de rețele publice de comunicații electronice.

Legea Parlamentului pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

Prin Legea Parlamentului nr. 157 din 20 iulie 2017 a fost modificat Codul muncii al Republii Moldova. Potrivit legii menționate, prevederile conţinutul contractului individual de muncă, nu va mai include prevederile contractului colectiv de muncă şi ale regulamentului intern al unităţii referitoare la condiţiile de muncă ale salariatului, dat fiind faptul că acestea au fost abrograte. Durata şomajului tehnic s-a redus cu 2 luni, astfel aceasta nu poate depăşi 4 luni în decursul unui an calendaristic, iar indemnizația lunară nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază, cu excepția cazurilor când contractul individual de muncă este suspendat din cauza șomajului tehnic, prin acordul părților. Codul muncii a fost completat cu un nou articol - 801, cu privire la staționare. Mai multe detalii citiți aici.

Legea Parlamentului pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Prin Legea Parlamentului nr. 178 din 21 iulie 2017 au fost efectuate modificări și completări asupra mai multor acte legislative. Majoritatea modificărilor au un caracter redacțional.
Legea nr. 93/1998, va stabili că patenta de întreprinzător se va elibera şi prelungi de către Serviciul Fiscal de Stat în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii, a documentelor perfectate în modul respectiv şi după achitarea taxei stabilite pentru patentă. Acesta poate fi eliberată de primăria în a cărei rază de administrare solicitantul intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în baza patentei, în cazul în care în localitatea respectivă nu este amplasată subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, şi este valabilă doar pe teritoriul administrat de primăria care a eliberat-o.
Art. 172 al Codului fiscal se completează cu un nou alineat, conform căruia, restanțele unui contribuabil (persoană fizică sau juridică), în cuantum de până la 10 lei, se supun anulării, conform situației din data de 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune. La articolul 265, alineatul (11 ) se abrogă.
Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcţii. Completările stabilesc că, pentru virarea cu întîrziere a mijloacelor pentru elaborarea documentelor normative în construcții, persoanele indicate la alin. (2) calculează și achită la bugetul de stat o majorare de întârziere (penalitate) determinată în modul stabilit de Codul fiscal.
Codul contravențional al Republicii Moldova. Dreptul de examinare a cauzelor contravenţionale şi aplicarea sancţiuni, îl vor avea și alți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat, nu doar şefii SFS și adjuncții lor.
Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11 ) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele Hotărâri ale Guvernului

Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002, s-a modificat și completat conform Hotărârii Guvernului nr. 632 din 14 august 2017. Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizației lunare pentru creșterea copilului, până la împlinirea vârstei de 3 ani, nu va putea depăși suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv, înmulțită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei, va putea fi depusă atât la Casele teritoriale de asigurări sociale (după locul de reședință), cât și on-line, prin intermediul serviciului „e-Cerere Indemnizații Familiilor cu Copii " disponibil pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) sau pe pagina web oficială a Casei Naționale (www.cnas.md). Vezi de ce cerințe trebuie să țineți cont la depunerea cererii în mod electronic.

Monitorul Oficial Nr. 289-300 din 11.08.2017

Legea Parlamentului privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

Conform Legii Parlamentului nr. 181 din 21 iulie 2017 a fost ratificat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, întocmit la Chişinău la 10 iulie 2017. Persoanele vizate, sunt cele rezidente ale unuia sau ale ambelor State Contractante. Prezentul Acord, se va aplica impozitelor pe venit, percepute în numele unui Stat Contractant sau al subdiviziunilor politice sau al autorităţilor locale ale acestuia, indiferent de modul în care sînt percepute.

Ordinul Ministerului Finațelor cu privire la modificarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2017

Prin Ordinul viceministrului finanţelor nr. 113 din 1 august 2017 au fost modificate termenele de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I şi 9 luni ale anului 2017, aprobate Ordinul ministrului finanţelor nr.104 din 4 iulie 2017, anexa nr. 1 și nr. 2. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009

Anexa nr.11 "Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al ţării în funcţie de regimul vamal solicitat", a Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, a fost completată cu un nou cod de scutire, conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 307-O din 1 august 2017:

 • 510 - Scutiri aplicate la scoaterea mărfurilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat despre modificarea Ordinului IFPS nr. 284 din 19 aprilie 2012

Ordinul IFPS nr. 284 din 19 aprilie 2012 cu privire la expedierea și recepționarea documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat, instituțiile financiare și Trezoreria de Stat s-a modificat și completat prin Ordinul IFPS nr. 527 din 31 martie 2017.
Instrucțiunea în redacției nouă nu a suferit schimbări majore, fiind completată pe alocuri cu unele prevederi noi, în partea ce ține de statutul documentelor electronice în cadrul SIA CCDE. Astfel, a fost introdus un nou statut în care se pot afla documentele: anulat - document anulat, din statutul nou sau verificat.
Deasemenea, arhivarea documentelor electronice nu se va mai efectua automat ca până acum, dar documentul electronic se va transfera de către utilizator, din statutul acceptat sau respins, în statutul arhivat. Termenul de păstrare a documentelor electronice în statutul arhivat este termenul prevăzut de legislația în vigoare pentru fiecare document. Alte modificări au un caracter redacțional. Prevederile din prezentul ordin se pun în aplicare de la 1 aprilie 2017.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice

Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, a fost aprobată conform Ordinului SFS nr, 232 din 27 iulie 2017.
Detalii despre modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, citiți aici.
Totodată, prin prevederile ordinului sus menționat, se abrogă Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1223 din 26 august 2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a dărilor de seamă fiscale în formă electronică.
Prevederile prezentului ordin se pun în aplicare la data publicării în Monitorul Oficial.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 1390 din 15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

Prin Ordinul SFS nr. 243 din 1 august 2017, a fost modificat Ordinul IFPS nr. 1390 din 15.12.2016 cu privire la aprobarea Listei agenților economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anul 2017. Astfel, Centrul Resurselor Informaţionale de Stat "REGISTRU" Î.S. a fost redenumit în - I.P. Agenţia Servicii Publice. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Monitorul Oficial Nr. 277-288 din 04.08.2017

Legea Parlamentului pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Conform Legii Parlamentului Nr. 145 din 14 iulie 2017, au fost modificate și completate câteva acte legislative:
*Codul fiscal nr. 1163/1997. S-au operat mai multe modificări, la o serie de articole din Codul fiscal, și a fost introdus un nou titlu - Titlul X "ALTE REGIMURI FISCALE", care stabilește prevederi referitoare la regimul fiscal atribuit rezidenților parcurilor IT.
*Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal. Prevederile art. 24 alin (21) din legea sunt menționată, nu se atribuie agenților economici nou-creați și agenților economici care nu au înregistrat venituri în anul precedent.
*Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală. Asigurarea obligatorie de asistență medicală a angajaților rezidenților parcurilor IT se efectuează din contul sumelor repartizate la FAOAM, din încasările impozitului unic achitat de rezidenți. Rezidenții parcurilor IT, sunt obligați să comunice Companiei Naționale de Asigurări în Medicină orice angajare, demisie, concediere și/sau alte schimbări survenite în listele de evidență nominală a persoanelor asigurate, până la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările.
*Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Rezidenții parcurilor IT, nu au obligația depunerii declarației privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Sunt însă obligați, să prezinte declarația persoanelor asigurate (REV5) lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune. Calculul şi plata contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de rezidenții parcurilor, se va efectua din din contul sumelor repartizate la bugetul asigurărilor sociale de stat din încasările impozitului unic achitat de aceștia.
Totodată, art. 2154 din Codul vamal al RM, a fost modificat, iar prevederile noi au drept scop facilitarea obținerii statutului de exportator aprobat. Detalii vedeți aici.

Legea parlamentului pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997

Conform Legii Parlamentului nr. 146 din 14 iulie 2017 au fost efectuate modificări asupra art. 348 din Codul fiscal, în vederea acordării înlesnirilor, autovehiculelor înmatriculate în statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale, în ceea ce privește taxele pentru folosirea drumurilor RM. Astfel, aceștia vor fi scutiți de achitarea taxelor rutiere, cu condiția, că partenerii străni vor acorda facilități similare statului nostru. Totodată, conform prevederilor aceleiași legi, au fost micșorate taxele pentru intrarea în țară și tranzitarea teritoriului RM, de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova. Vedeți care vor fi noile taxe stabilite. Aceste prevederi urmează a fi puse în aplicare după 6 luni de la publicarea lor în Monitorul Oficial.

Legea Parlamentului pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Prin Legea Parlamentului nr. 149 din 14 iulie 2017, au fost efectuate mai multe modificări și completări asupra unor acte legislative, în vederea reglementării activității birourilor istoriilor de credit.
Codul penal al RM, a fost completat cu prevederi noi, pentru sancționarea neprezentării intenționate a informației în volumul stabilit de lege sau prezentarea eronată a acesteia intenționat, la biroul istoriilor de credit, de către sursele de formare a istoriilor de credit și de către persoanele cu funcţie de răspundere ale acestora, cu amendă de la 850 la 2350 de unităţi convenţionale (cu sau fără privarea dreptului de a ocupa funcții de răspundere, sau exercitarea unei activități pe termen de până la 5 ani), iar pentru persoanele juridice amenzile pot constitui între 2000 și 4000 unități convenționale.
Legea nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit se completează cu noi noțiuni, informații privind conținutul istoriei de credit, reglementarea şi supravegherea activităţii birourilor istoriilor de credit, precum și modul de licențiere, urmând să fie republicată în Monitorul Oficial. Persoanele juridice care dețin licență de activitate în calitate de birou al istoriilor de credit sau se află în proces de obținere a licenței, sunt obligate să se conformeze prevederilor prezentei legi, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare. 

Legea Parlamentului pentru modificarea și completarea Legii nr. 291/2016
cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc

Legea nr. 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc a fost modificată și completată, conform Legii Parlamentului nr. 197 din 21 iulie 2017. Organizatorul jocurilor de noroc, va afișa în loc vizibil regulile de desfăşurare a jocurilor respective, licenţele corespunzătoare sau copiile autorizate (cu deţinerea originalelor la sediu), și suplimentar, pentru jocurile cu risc social scăzut, va fi obligatorie publicarea acestor documente pe pagina web a organizatorului jocului de noroc. Pe lângă aceste reguli, organizatorul va plasa și actualiza la zi, pe pagina sa web, programul de desfăşurare a jocurilor de noroc, care conține modificări ale condițiilor activității de joc, precum orarul tragerilor, regulile speciale pentru plata câștigurilor, și altele. Participarea la jocurile de noroc, va fi interzisă persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 21 de ani (pentru jocurile de noroc cu risc social sporit) și persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani (pentru jocurile de noroc cu risc social scăzut). Vârsta limită, pentru persoanele care pot participa la pariere, a fost micșorată, de la 21 ani la 18 ani.
Garanţia financiară se stabileşte în mărimi noi: până la 25%(anterior 100%) din fondul de cîştiguri al loteriei fără tiraje și până la 25% din fondul de cîştiguri al loteriei cu tiraje. În cazul majorării numărului de mese de joc sau a unităților de exploatare a meselor de ruletă, indicate în anexa licenţei, taxa pentru licență se va recalcula în funcţie de aceasta și de numărul de zile calendaristice rămase până la expirarea termenului de valabilitate al licenţei.

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate

Prin prevederile Hotărîrii Guvernului nr.615 din 2 august 2017 din Lista organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.182 din 13 martie 2013 au fost excluse 2 întreprinderi pentru utilizarea frauduloasă a dreptului de facilitate acordat de cadrul legal:

 • Combinatul Republican de producţie şi de instruire a Invalizilor „Bunătate" S.R.L;
 • Întreprinderea de Producţie şi Instruire a Invalizilor „Handi" S.R.L.

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie

Conform Hotărârii Guvernului nr. 616 din 2 august 2017 din Lista organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producție aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1085 din 22 noiembrie 2010, se exclud pentru încălcări a utilizării facilităților fiscale acordate, întreprinderile:

 • Întreprinderea de Producţie şi Instruire a Invalizilor „Handi" S.R.L;
 • Combinatul Republican de producţie şi de instruire a Invalizilor „Bunătate" S.R.L;
 • Întreprinderea „Prim Plonjor" S.A.

Ordinul Ministerului Finațelor privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar

În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează modificări şi completări conform Ordinului Ministrului finanțelor nr.89 din 14 iunie 2017. Planul de conturi contabile în sistemul bugetar se completează cu subconturi de nivelul II. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

Ordinul Ministrului finanțelor cu privire la retragerea certificatului de calificare al auditorului

Conform Ordinului Ministrului finanțelor nr. 107 din 25 iulie 2017, au fost retrase liciențele de activitate, de la 7 auditori, pentru nerespectarea prevederii art 15, lit. f), din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit, care presupune ridicarea nivelului de calificare, în organizaţiile, instituţiile cu instruire profesională continuă, conform modului stabilit de Guvern. Lista auditorilor este următoarea:
    1. Melnic Vasili;
    2. Cojuhari Nadejda;
    3. Cane-Roibu Iana;
    4. Cotorcea Constantin;
    5. Oleinic Alexandr;
    6. Gavriliţa Polina;
    7. Timciuc Anna.

Ordinul Ministrului finanțelor privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar

În Ordinul Ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează modificări şi completări conform Ordinului Ministrului finanțelor nr. 108 din 25 iulie 2017. Astfel, Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar se completează cu subconturi de nivelul II.

Ordinul Ministrului finanțelor privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar

Ordinul Ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se modifică și se completează conform Ordinului Ministrului finanțelor nr. 109 din 25 iulie 2017. Astfel capitolele III și V din anexa nr. 1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar", a Ordinului nr.216 din 28 decembrie 2015 a fost modificate și completate pe alocuri cu clasificații și explicații noi.

Ordinul SFS cu privire la abrogarea unor ordine ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

În scopul eficientizării administrării fiscale la compartimentul accize, prin Ordinul SFS nr. 206 din 7 iulie 2017, au fost abrogate 2 ordine IFPS:

Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial.

Ordinul SFS privind modificarea și completarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare,
aprobat prin Ordinul nr.611 din 24 iulie 2015

Conform Ordinului SFS nr. 228 din 25 iulie 2017 a fost completat Ordinul IFPS nr.611 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare. Noile prevederi stabilesc că, dacă la păstrare în depozit și/ sau în încăpere se află marfă la doi sau mai mulți agenți economici, acest fapt se va specifica în listele de inventariere separate, conform cerințelor prevăzute în prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29 mai 2012. Respectiv, toate căile de acces din încăperile depozitului unde se află marfa altor agenți economici vor fi sigilate, cu prezentarea raportului conducerii Serviciului Fiscal de Stat și informarea conducătorului entităţii despre instituirea postului fiscal.

Hotărârea BNM cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii

Conform Hotărârii BNM nr. 193 din 26 iulie 2017, se mențin la nivelele actuale:

 • rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt - 8.0 la sută anual;
 • ratele de dobândă:
  a) la creditele overnight - 11.0 la sută anual;
  b) la depozitele overnight - 5.0 la sută anual;
 • norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă - 40.0 la sută din baza de calcul;
 • norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă - 14.0 la sută din baza de calcul.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Hotărârea BNM cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung

Conform Hotărârii BNM nr. 194 din 26 iulie 2017 se menține rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani), la nivelul actual de 7.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii Adaugă comentariu
 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.