Prima  |  Legislaţia  |  Sinteza Monitorului Oficial | MO nr. 229 - 276 din 1 iulie 2017 - 31 iulie 2017

MO nr. 229 - 276 din 1 iulie 2017 - 31 iulie 2017

02.08.2017   2897  
imprimare

Monitorul Oficial Nr. 274-276 din 28.07.2017

Legea Parlamentului pentru modificarea şi completarea articolului 16 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

Articolul 16, din Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, a fost modificat și completat conform Legii Parlamentului nr. 140 din 13 iulie 2017. Astfel, aliniatul (5) se abrogă și se completează articolul sus menționat, cu alineatul (6), care va prevedea că, soţia care se află la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de indemnizaţie de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în câmpul muncii, fapt confirmat prin carnetul de muncă sau prin declaraţia scrisă pe proprie răspundere că nu realizează venit asigurat și nu este persoană asigurată de riscul respectiv. Modelul declarației îl găsiți aici.

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2018-2020)

Prin Hotărârea Guvernului nr. 609 din 28 iulie 2017, a fost aprobat Cadrul bugetar pe termen mediu (2018-2020). Cadrul bugetar pe termen mediu (2018-2020) va servi organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi altor autorităţi administrative centrale ca bază pentru elaborarea proiectului bugetului de stat pentru anul 2018, iar autorităţilor administraţiei publice locale - ca suport la planificarea bugetelor locale şi a programelor locale de dezvoltare a teritoriilor respective.
Măsurile de politică fiscală și vamală pentru perioada 2018-2020, se vor axa pe obiective politice precum: armonizarea politicilor și regulamentelor fiscale cu standardele Uniunii Europene legate de punerea în aplicare a Acordului de Asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, facilitarea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltare și creștere, generarea unor venituri suficiente și stabile pentru finanțarea cheltuielilor publice, contribuția la o distribuție corectă și echitabilă a veniturilor, îmbunătățirea și simplificarea sistemului fiscal. Mai multe detalii găsiți aici.

Monitorul Oficial Nr. 265-273 din 28.07.2017

Legea Parlamentului pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată

Conform Legii Parlamentului nr. 133 din 07.07.2017, a fost modificată și completată Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată. Potrivit prevederilor noii legi, au fost stabilite amendamente cu privire la înstrăinarea/dobîndirea părții sociale în cadrul unui SRL și în privința înregistrării înstrăinării/dobîndirii părții sociale în Registrul de stat al persoanelor juridice. Detalii despre cum se va dobândi dreptul de asociat, în cazul dobîndirii părții sociale prin succesiune, citiți aici.

Legea Parlamentului pentru completarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior

Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior, a fost completată prin Legea Parlamentului nr. 134 din 07.07.2017. Astfel, prevederile noului articol - 201 stabilesc interzicerea utilizării/comercializării:

  • pungilor de transport fabricate din plastic, cu sau fără mîner, cu grosimea peretelui egală sau mai mare de 50 de microni, furnizate consumatorilor la punctele de vînzare de bunuri, începând cu 1 ianuarie 2019;
  • pungilor din plastic subțire, cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni, cu excepția celor care sînt utilizate ca ambalaj, începând cu 1 ianuarie 2020;
  • pungilor din plastic foarte subțire, cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, cu excepția celor care sînt utilizate ca ambalaj, începând cu 1 ianuarie 2021.

Guvernul, în termen de 6 luni, va pune în concordanță actele sale normative cu prezenta lege.

Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014

Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 a fost modificată și completată conform Hotărârii Guvernului nr. 599 din 26 iulie 2017. Prin completările operate la Regulament, se prezintă explicații suplimentare aferente modului de acordare a scutirilor personale pentru persoanele fizice străine, care obțin pe parcursul perioadei fiscale statut de rezident în scopuri fiscale, precum și modul de renunțare benevolă la scutirea dată. Completările și modificările, s-au efectuat în scopul aducerii în concordanță a completărilor operate la Codul fiscal, precum și în vederea elucidării unor situații la care frecvent sunt abordate întrebări din partea contribuabililor vizavi de reținerea impozitului pe venit din veniturile achitate sub formă de salarii. Detalii despre modificările care au fost aprobate citiți aici.

Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal

Conform Hotărârii Guvernului nr.600 din 26 iulie 2017, a fost modificat Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 26 februarie 2014. Scopul modificărilor, constă în racordarea lui, la prevederile stabilite în articolul 103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal și în Legea nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal. Detalii citiți aici.

Ordinul Ministrului Economiei cu privire cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 107 din 21 iulie 2017, a fost completată cu alte 11 întreprinderi, lista agenților economici - întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încalcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a şedinţei de examinare

Conform Ordinului SFS nr. 166 din 19 iunie 2017, a fost aprobat Regulamentul privind examinarea la distanță, a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor, cu înregistrarea video și audio digitală a şedinţei de examinare. Astfel, este asigurată posibilitatea contribuabililor, de a participa la examinarea cazului de încălcare a legislației sau examinare a contestațiilor, fără ca aceștia să suporte cheltuieli suplimentare pentru deplasarea în afara unității administrativ-teritoriale unde au sediul/adresa juridică/domiciliul. Despre cum va fi efectuată procedura de examinare online, citiți aici.

Monitorul Oficial Nr. 253-264 din 21.07.2017

Legea Parlamentului pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 3 şi nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286/2016 a fost modificată și completată conform Legii Parlamentului nr. 113 din 22 iunie 2017. Anexa 3, a fost completată cu o noua categorie de plătitori a contribuțiilor de asigurări sociale de stat - persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerțului cu mărfuri supuse accizelor. Tariful contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii le va asigura subiecților vizați, prestații sociale asigurate, ca ajutorul de deces și pensia minimă pentru limita de vârstă. Mai multe detalii găsiți aici.

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului

În vederea asigurării realizării prevederilor Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător au fost efectuate modificări și completări asupra unor acte legislative, conform Hotărârii Guvernului nr. 495 din 30 iunie 2017.
Astfel, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1230 din 24 octombrie 2006, Cancelaria de Stat va monitoriza realizarea analizei impactului de reglementare și va acorda asistenţa metodologică necesară ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale în procesul realizării analizei impactului de reglementare, iar Ministerul Economiei va oferi suportul logistic necesar pentru şedinţele Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

Hotărîrea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

Proiectul de lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, a fost abrobat conform Hotărîrii Guvernului nr. 557 din 19 iulie 2017. Acordul, va rămâne în vigoare pe un termen de 10 ani și va continua până când nu va fi denunțat de către una dintre părți. Acesta are drept scop crearea unui sistem fiscal, ce va coordona activitățile statelor contractante în vederea evitării dublei impuneri, distribuirii drepturilor impunerii fiscale între statele contractante, fapt ce va asigura condiții favorabile de efectuare a activității economice externe și de consolidare a relațiilor economice. 

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova

Conform Hotărârii Guvernului nr. 570 din 19 iulie 2017 a fost aprobat Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS). Nomenclatorul NUTS va exercita un rol major în producerea și diseminarea datelor statistice oficiale în profil regional.
Nomenclatorul unităților teritoriale pentru statistică al Republicii Moldova prevede următoarele nivele de divizare:
nivel 1 - o singură regiune statistică, ce cuprinde întreg teritoriul Republicii Moldova;
nivel 2 - două regiuni statistice: partea de Vest (partea dreaptă a Nistrului) și partea de Est (partea stângă a Nistrului);
nivel 3 - șase regiuni statistice: Nord, Centru, Sud, municipiul Chișinău, Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia și unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului.
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1233 din 9 noiembrie 2016

În baza Hotărârii Guvernului nr. 572 din 19 iulie 2017, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2017, a fost majorat cu 300 lei, constituind în prezent 5600 lei. Clauza de emitere a Hotărîrii Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016 fost modificată, și o va constitui prevederile art. 7 alin.(3) din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.

Ordinul Ministrului finațelor cu privind abrogarea Instrucţiunii Ministerului Finanţelor nr.03 din 16 august 2002

Instrucţiunea Ministerului Finanţelor nr.03 din 16 august 2002, cu privire la modul de calculare şi achitare a accizelor a fost abrogată conform Ordinului Ministrului finațelor nr. 94 din 19 iunie 2017.

Monitorul Oficial Nr. 252 din 19.07.2017

Legea Parlamentului modificarea şi completarea unor acte legislative

Conform Legii Parlamentului nr. 123 din 07.07.2017 au fost modificate și completate mai multe acte legislative:
    *Codul fiscal;
    *Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;
    *Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale;
    *Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
Modificările au fost efectuate cu scopul reglemetării prezentării în dările de seamă fiscale a informaţiilor aferente calculelor primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Nerespectarea ordinii şi a modului de calculare şi achitare, neachitarea, achitarea incompletă sau cu întîrziere a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală atrag răspunderea persoanelor fizice, inclusiv a celor care au calitatea de angajator, și a persoanelor cu funcţii de răspundere din unităţi, în conformitate cu Codul contravenţional şi Codul penal.

Monitorul Oficial Nr. 244 - 251 din 14.07.2017

Legea Parlamentului privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene

Potrivit Legii Parlamentului nr.109 din 09.06.2017, activitatea vamală în cadrul controlului în comun la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, prevăzute de Guvern, se va desfășura în baza procedurii stabilite de Guvern, care este împuternicit să stabilească scutiri de la unele taxe, drepturi de import, drepturi de export, de asemenea să stabilească măsuri de politică economică. Făcând excepției de la prevederile art. 40 din Legea nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră poate lua decizia de relaxare a controalelor la trecerea frontierei de stat în punctele de trecere cu control în comun, prin reorganizarea unor atribuţii de control, în funcție de angajamentele Republicii Moldova ce rezultă din acordurile internaţionale cu autorităţile altor state sau de alte circumstanțe care nu permit efectuarea controlului în modul stabilit.

Hotărârea Curții Constituționale privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 7 alin. (17) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004, precum şi a pct. 89 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005

Curtea Constituțională a fost sesizată privind excepția de neconstituționalitate a articolului 7 alin. (17) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale și a pct. 89 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005. Conform Hotărârii nr.20 din 06.06.2017 Curtea Constituțională a respins excepţia de neconstituţionalitate ridicată de avocatul Vasile Iamandii, în dosarul nr. 3-1775/16, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, recunoscând constituționale articolul 7 alin. (17) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale și pct. 89 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005, în măsura în care interdicţia recalculării indemnizaţiilor de asigurări sociale stabilite nu este aplicabilă în cazul comiterii unor erori la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiei. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării.

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului

Prin Hotărârea Guvernului nr 522 din 06.07.2017 au fost aprobate o serie de modificări și completări asupra mai multor Hotărâri de Guvern. Ajustările au un caracter redacțional în legătură cu reorganizarea Serviciului Fiscal de Stat.

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010

Conform Hotărârii Guvernului nr. 546 din 11.07.2017 au fost modificate și completate anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Prin urmare Serviciul Vamal, nu va percepe TVA, accize, taxe vamale și taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, la devamarea mărfurilor importate, în cadrul a șapte proiecte de asistență tehnică și investițională, care se implementează în Moldova.

Ordinul Ministrului Finanțelor privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar

Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 a fost modificat și completat conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 88 din 08.06.2017, prin adăugarea mai multor subconturi de nivelul II, Forma FD-045 „Raport privind circulaţia mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale" completându-se cu anexa nr.1, ce va conține informația privind valoarea imobilelor și altele.

Ordinul Ministrului Finanțelor privind aprobarea formularului CET15 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia

Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 102 din 03.07.2017 a fost aprobat Formularul CET15 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și Regulamentul privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15). Detalii despre noile modificări în ceea ce privește completarea formularului, vedeți aici.
Prin prevederile ordinului sus menționat, s-a abrogat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 56 din 27 martie 2017, privind aprobarea Formularului CET17 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și Modul de completare a acesteia, care a fost aprobat în luna martie a anului curent.

Ordinul Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I și 9 luni ale anului 2017

Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 104 din 04.07.2017  au fost aprobate termenele de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I și 9 luni ale anului 2017 de către:
- autorităţile publice centrale, conform anexei nr.1;
- direcţiile finanţe UAT, conform anexei nr.2.
Neprezentarea în termenele stabilite a rapoartelor, a informaţiilor solicitate, precum și neînlăturarea în termenele stabilite a încălcărilor şi neajunsurilor depistate, va genera suspendarea temporară a finanţării de la bugetul de stat a autorităţilor şi instituţiilor publice, de către Ministerul Finanţelor, conform prevederilor pct.7(4) al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008. Recepţionarea şi verificarea rapoartelor financiare prezentate de către subiecții vizați se va face în termen de până la 10 zile din data prezentării.

Ordinul Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat

Regulamentului privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat a fost aprobat conform Ordinului ministrului finanțelor nr. 103/56 din 03.07.2017. Detalii despre care plăți vor fi pasibile restituirii precum și codițiile de restituire a plăților pentru poluarea mediului, achitate în plus sau eronat citiți aici.

Monitorul Oficial Nr. 229 - 243 din 07.07.2017

Legea integrității

Scopul prezentei legi este de a cultiva integritatea în sectorul public şi a climatului de toleranţă zero la corupţie în cadrul entităţilor publice din Republica Moldova, prin încurajarea denunţării actelor de corupție de către agenţii publici și asigurarea protecției lor împotriva răzbunării, identificarea şi înlăturarea riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor publice, sancţionarea agenţilor publici pentru manifestări de corupţie şi a conducătorilor entităţilor publice pentru lipsa de integritate instituţională şi profesională. Subiecţii care cad sub incidența prezentei legi sunt:
a) agenţii publici, concurenţii electorali şi persoanele lor de încredere;
b) entităţile publice, conducătorii entităţilor publice;
c) autoritățile anticorupţie responsabile, alte autorităţi publice cu competenţe specifice;
d) persoanele fizice şi persoanele juridice în procesul de interacțiune cu sectorul public, inclusiv organizaţiile comerciale, societatea civilă şi mass-media.
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial și respectiv, se abrogă Legea nr. 90/2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei. Pentru a face cunoștință cu actul legislativ în întregime, accesați link-ul: Legea nr. 82 din 25 mai 2017.

Legea Parlamentului pentru modificarea și completarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar a fost modificată și completată în baza Legii Parlamentului nr.92 din 26.05.2017.

Legea Parlamentului pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Conform Legii Parlamentului nr. 104 din 09 iunie 2017 au fost modificate și completate câteva acte legislative în vederea reglementării procesului de lichidare a entităților. Printre acestea se enumeră Codul fiscal, Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Detalii despre noile reglementări citiți aici. Totodată, a fost modificată și anexa nr.2 (Gradele de salarizare pentru funcţiile publice din autorităţile publice centrale) din Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici. Modificările sunt operate în compartimentul ce ține de Serviciul Fiscal de Stat, unele funcții fiind excluse. Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Legea Parlamentului pentru completarea Legii nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător

Legea nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător a fost modificată în baza prevederilor Legii Parlamentului nr. 106 din 09.06.2017. Astfel, a fost introdus articolul 121 care stabilește că pentru reducerea riscurilor investiționale Guvernul va putea încheia acorduri de investiții privind realizarea acestor proiecte, în limitele competenței. Acordurile de investiții încheiate de către Guvern nu pot oferi investitorului facilități fiscale și vamale și nici nu pot conține prevederi în detrimentul altui agent economic care activează pe teritoriul Republicii Moldova.

Legea Parlamentului pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic

Prin Legea Parlamentului nr. 108 din 9 iunie 2017 a fost extins termenul de valabilitate a certificatului cheii publice al utilizatorului, stabilit de către prestatorul de servicii de certificare, pentru o durată de până la 5 ani (actualmente 1 an), în funcţie de capacităţile mijloacelor tehnice de creare a semnăturii electronice. Guvernul, în comun cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditul performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2016

În urma examinării rezultatelor auditului și audiind Rapoartele prezentate, precum şi motivațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi a constatat o serie de nereguli în ceea ce privește executarea veniturilor de la bugetul de stat, planificarea și aprobarea veniturilor și cheltuielilor FAOAM, virarea transferurilor de la bugetul de stat, etc. Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditul performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2016 au fost aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 22 din 30.05.2017  conform anexelor nr.1 și nr.2.

Hotărârea Guvernului cu privire la abrogarea unor Hotărâri ale Guvernului

Prin Hotărârea Guvernului nr. 511 din 5 iulie 2017 au fost abrogate unele Hotărâri de Guvern:
1. Hotărârea Guvernului nr. 843 din 18 decembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declarației privind accizele şi modul de evidență a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz.
2. Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012 privind Declarația cu privire la impozitul pe venit.
3. Hotărârea Guvernului nr. 101 din 5 februarie 2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova.
4. Hotărârea Guvernului nr. 671 din 19 august 2014 pentru modificarea Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declarației privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 843 din 18 decembrie 2009.
5. Punctul 17 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 632 din 11 septembrie 2015 cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor Hotărâri ale Guvernului.
6. Hotărârea Guvernului nr. 834 din 1 decembrie 2015 pentru aprobarea formularului CET15 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și a Regulamentului privind modul de completare a acesteia.
7. Hotărârea Guvernului nr. 4 din 18 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 101 din 5 februarie 2013.
8. Hotărârea Guvernului nr. 836 din 5 iulie 2016 privind aprobarea formularului-tip aferent activității şi veniturilor nerezidenților şi a modului de completare a acestuia.
9. Hotărârea Guvernului nr. 1410 din 27 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 834 din 1 decembrie 2015.
Formularele tipizate aprobate prin Hotărârile Guvernului care se abrogă sînt valabile pentru declararea obligației fiscale pentru perioada fiscală 2016.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 100 din 21 iunie 2017, în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015, s-au efectuat modificări şi completări. Astfel, a fost aprobată forma raportului semianual privind performanța pe programe/subprograme (Forma FD-053). Prezentul ordin se pune în aplicare începând cu perioada de raportare pentru semestrul I al anului 2017.

Ordinul Serviciului vamal cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009

Conform Ordinului nr. 233-O din 16 iunie 2017 a fost modificată anexa nr.8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu.
- 2081 şi denumirea postului vamal se vor exclude;
- a fost introdus un nou cod: 2241(ZCV CRIULENI (Criuleni 14, 18) (PVIC)).
Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Decizia Comisiei interdepartamentale pentru Mașinile de Casă și Control

Conform Decizei nr. 26-11/1-22/04-2017 a fost extins termenul de suspendare a înregistrării în Registrul Unic al Mașinilor de Casă și Control a noilor modele de MCC până la elaborarea și aprobarea noilor cerințe tehnice pentru mașinile de casă și control până la 1 august 2017. Până la 1 august Comisia v-a asigura aprobarea noilor cerințe tehnice pentru MCC prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat în contextul propunerilor Grupului de lucru instituit prin Dispoziția Guvernului 108-d din 1 august 2016. Cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control:
- denumirea, codul fiscal şi sediul contribuabilului/ adresa unităţii structurale unde este amplasată MCC sau numele, prenumele şi IDNP a persoanei fizice, ce desfă- şoară activităţi independente şi adresa subdiviziunii SFS la care a fost înregistrată MCC;
- denumirea, codul fiscal şi sediul contribuabilului/ adresa unităţii structurale unde este amplasată MCC.

Hotărârea cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Conform Hotărârii nr. 162 din 28 iunie 2017 Consiliul executiv al BNM a decis diminuarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1.0 puncte procentuale, de la 9.0 până la 8.0 la sută anual. Ratele de dobândă s-au diminuat la fel cu 1.0 puncte procentuale, astfel ratele dobânzii:
a) la creditele overnight - 11.0 la sută anual;
b) la depozitele overnight - 5.0 la sută anual.
Totodată, norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă se menține la nivelul actual de 40.0 la sută din baza de calcul, norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă se menține la  nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii Adaugă comentariu
 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.