Română  Русский
Prima
Contact
Harta
Exemplu: contabil şef
 
 
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 250 din 08.11.2012
Prima / Legi / Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 250 din 08.11.2012
Versiune tipar

L E G E A bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013   

nr. 250  din  08.11.2012

 Monitorul Oficial nr.254-262/840 din 14.12.2012   

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 se aprobă la venituri în sumă de 10534774,1 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 10614774,1 mii lei, cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 80000,0 mii lei.

 

Art.2. – (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat la venituri şi cheltuieli pe anul 2013 se prezintă în anexa nr.1.

(2) Lista programelor incluse în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 se prezintă în anexa nr.2.

 

Capitolul II

REGLEMENTĂRI PRIVIND CALCULUL ŞI PLATA CONTRIBUŢIILOR DE

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII ŞI ASPECTE SPECIFICE

ALE VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

Art.3. – Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de prezentare de către plătitori a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, precum şi tipurile de prestaţii sociale asigurate se prezintă în anexa nr.3.

 Art.4. – Din tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii prevăzut pentru angajatorii din agricultură specificaţi la pct.1.4 din anexa nr.3, cota de 6% la fondul de salarizare şi la alte recompense se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat prin transferuri de la bugetul de stat.

 Art.5. – (1) Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de salariaţii asiguraţi, angajaţi prin contract individual de muncă sau prin alte contracte în vederea îndeplinirii de lucrări sau prestării de servicii, de persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau sînt numite în cadrul autorităţilor executive, de judecători, de procurori, de avocaţi parlamentari se stabileşte în mărime de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense.

(2) Baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă anual de Guvern.

(3) Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii virată în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat de către persoana asigurată se restituie în modul stabilit de Guvern.

 Art.6. – (1) Categoriile de persoane care nu sînt menţionate în anexa nr.3 pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 5220 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – în sumă de 1296 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de deces.

(2) Persoanele fizice pot fi asigurate cu începere din anul 1999 pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind pentru fiecare an contribuţia de asigurări sociale de stat în mărimea prevăzută la alin.(1), ceea ce le acordă dreptul la prestaţiile sociale corespunzătoare specificate la alin.(1).

(3) În cazul rezilierii contractului menţionat la alin.(1) şi (2), contribuţiile de asigurări sociale de stat achitate nu se restituie. Perioada de asigurare, conform contractului menţionat la alin.(1) şi (2), se valorifică la stabilirea drepturilor de asigurare socială indicate în prezentul articol.

 Art.7. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cei finanţaţi de la bugetul public naţional, sînt obligaţi să transfere, în mărimea cuvenită, în modul şi în termenele stabilite în anexa nr.3, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate şi altor recompense.

(2) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii se consideră achitată din momentul de încasare a acesteia la contul Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat.

(3) Concomitent cu eliberarea mijloacelor financiare pentru plata salariilor, instituţiile financiare urmăresc virarea mijloacelor băneşti de către plătitori în bugetul asigurărilor sociale de stat.

(4) Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, plătite parţial pentru o anumită perioadă, se repartizează pe conturile individuale ale persoanelor asigurate, proporţional cu sumele calculate pentru asigurarea socială a fiecărei persoane.

 Art.8. – Tipurile de prestaţii sociale acordate unor categorii de populaţie, a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, se prezintă în anexa nr.4.

 Art.9. – Tipurile de drepturi şi de venituri din care, prin derogare de la art.23 al Legii nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii se prezintă în anexa nr.5.

 Art.10. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat prezintă trimestrial structurilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale declaraţii privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, conform modelului elaborat de Casa Naţională de Asigurări Sociale. Pentru ca Serviciul Fiscal de Stat să urmărească virarea în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă acestuia, în termen de 35 de zile de la finele trimestrului de gestiune, o informaţie în modul stabilit de Casa Naţională de Asigurări Sociale şi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

(2) Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorării de întîrziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, iar pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate în urma controlului fiscal – de către Serviciul Fiscal de Stat. Majorarea de întîrziere nu se va calcula pentru perioada în care documentele privind virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de pe un cont pe altul se află în examinare.

(3) Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere pentru neplata în termenele stabilite la pct.1.4 din anexa nr.3 a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru anul 2013 se va aplica cu începere de la 1 noiembrie 2013.

(4) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancţionează cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul.

(5) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii prin neprezentarea declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau prin prezentarea declaraţiei ce conţine informaţii ori date neveridice, precum şi neachitarea contribuţiilor se sancţionează cu o amendă de 5% din suma cu care a fost diminuat cuantumul.

(6) Diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare şi a altor recompense la care urmau să fie calculate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii se sancţionează cu o amendă egală cu suma contribuţiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare şi alte recompense.

(7) Pe lîngă amenda aplicată conform alin.(4), (5) şi (6), de la plătitori se va percepe suma cu care s-au diminuat contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii ori suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate la suma cu care a fost diminuată baza de calcul şi se vor calcula majorări de întîrziere pentru nevirarea în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumei respective.

(8) Măsurile prevăzute la alin.(4), (5), (6) şi (7) se aplică de către colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat.

(9) Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii încasate de către colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat pentru diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare şi a altor recompense se distribuie pe conturile individuale ale persoanelor asigurate. Informaţia cu privire la descifrarea sumelor recalculate se prezintă la structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale de către plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat în termen de pînă la o lună de la data de depistare a încălcării.

 Art.11. – (1) Mijloacele încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat (inclusiv majorările de întîrziere, amenzile aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi sumele în urma aplicării amenzilor contravenţionale) se acumulează pe contul Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat, se virează zilnic la contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, deschis în cadrul contului unic trezorerial al Ministerului Finanţelor, şi se utilizează în conformitate cu prezenta lege.

(2) Nu se admite dezafectarea de mijloace de la bugetul asigurărilor sociale de stat în scopurile prevăzute de bugetul de stat şi de bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi dezafectarea mijloacelor de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţie.

 Art.12. – (1) Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor virează sumele prevăzute de prezenta lege de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pe conturile bancare ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale destinate prestaţiilor sociale de la bugetul de stat.

(2) Plata prestaţiilor sociale de la bugetul de stat se efectuează după virarea sumelor respective de la bugetul de stat la conturile bancare ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale destinate prestaţiilor sociale de la bugetul de stat.

 Art.13. – (1) Alocaţiile lunare de stat, indemnizaţiile acordate familiilor cu copii, compensaţiile şi ajutoarele materiale acordate cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, alocaţiile lunare nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat se stabilesc pentru persoanele îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii sociale de la bugetul de stat, prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, de Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se plătesc, prin intermediul instituţiilor financiare şi/sau al Întreprinderii de Stat “Poşta Moldovei”, în baza contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, în corespundere cu actele normative în vigoare.

(2) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţiile de maternitate pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă şi indemnizaţiile de maternitate pentru soţiile aflate la întreţinerea soţilor salariaţi se calculează şi se plătesc la locul de muncă de bază, conform prevederilor Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

(3) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi indemnizaţiile de maternitate se plătesc din contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat.

(4) Indemnizaţiile viagere pentru sportivii de performanţă, ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului se plătesc de Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul instituţiilor financiare, în baza unui contract încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, în corespundere cu actele normative în vigoare.

(5) Prestaţiile sociale specificate în anexa nr.1, cu excepţia celor indicate la alin.(2), (4), (6) şi (7) din prezentul articol, acordate persoanelor îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul sistemului public de asigurări sociale se calculează de Casa Naţională de Asigurări Sociale în sistemul informaţional “Protecţia Socială” şi se plătesc prin intermediul instituţiilor financiare şi/sau al Întreprinderii de Stat “Poşta Moldovei” în baza listelor electronice şi/sau a dispoziţiilor de plată prezentate de Casa Naţională de Asigurări Sociale, potrivit contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

(6) Prestaţiile sociale acordate şomerilor prin intermediul sistemului public de asigurări sociale se calculează de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi se plătesc prin intermediul instituţiilor financiare şi/sau al Întreprinderii de Stat “Poşta Moldovei” potrivit contractului încheiat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

(7) Prestaţiile sociale acordate persoanelor aflate în instituţiile penitenciare şi îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul sistemului public de asigurări sociale se calculează de Casa Naţională de Asigurări Sociale în sistemul informaţional “Protecţia Socială” şi se plătesc prin intermediul instituţiilor penitenciare/instituţiilor financiare potrivit contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

 Art.14. – (1) Prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a salariaţilor prin tratament balneosanatorial în instituţii specializate se finanţează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Organizarea recuperării sănătăţii salariaţilor prin tratament balneosanatorial se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor şi a patronatelor, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.

(3) Organizarea recuperării sănătăţii prin tratament balneosanatorial a beneficiarilor de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale, conform Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, precum şi a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, conform Legii nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

(4) Serviciile pentru recuperarea sănătăţii se procură conform prevederilor Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.

 Art.15. – (1) Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale prestate de Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei” se stabilesc la maximum de 0,8% din suma distribuită în calitate de drepturi finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale prestate de instituţiile financiare se stabilesc la maximum 0,6% din suma distribuită în calitate de drepturi finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) După închiderea lunii de plată, la prezentarea dărilor de seamă de către Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei” şi prezentarea documentelor confirmative de către instituţiile financiare, Casa Naţională de Asigurări Sociale achită sumele datorate pentru serviciile de distribuire a drepturilor sociale conform tarifului specificat la alin.(1).

(3) Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale prin mandate poştale prestate de Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei” se stabilesc conform actelor normative în vigoare.

(4) Pensiile, indemnizaţiile şi alocaţiile sociale de stat se distribuie la domiciliu persoanelor de vîrstă înaintată şi celor care, din cauza stării de sănătate, nu le pot primi de sine stătător la oficiile poştale, la solicitarea acestora.

 Art.16. – (1) Taxa de comision la sumele eliberate în numerar de către instituţiile financiare pentru plata prestaţiilor sociale se stabileşte la maximum 0,25% din suma eliberată.

(2) După închiderea lunii de plată, la prezentarea dărilor de seamă şi a documentelor confirmative, Casa Naţională de Asigurări Sociale restituie Întreprinderii de Stat “Poşta Moldovei” şi instituţiilor financiare comisionul specificat la alin.(1).

 Art.17. – (1) Tarifele la serviciile de încasare de la populaţie a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat, acordate de instituţiile financiare, se stabilesc la maximum 0,2% din suma ce se încasează.

(2) Instituţiile financiare nu vor încasa comision pentru serviciile prevăzute la alin.(1) de la perceptorii fiscali, precum şi de la persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual, care vor plăti în numerar contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii.

 Art.18. – (1) Indiferent de categoria pensionarilor care locuiesc în aziluri (internate, centre) pentru bătrîni şi invalizi aflate în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, după ce acestora li se plătesc 25% din pensia lunară stabilită şi se efectuează, după caz, reţineri conform documentelor executorii, suma rămasă din pensie va fi transferată de Casa Naţională de Asigurări Sociale acestor aziluri (internate, centre), în conformitate cu planul de finanţare prezentat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, şi va fi utilizată pentru întreţinerea pensionarilor, procurarea pentru ei a alimentelor, medicamentelor, lenjeriei de corp şi de pat, încălţămintei şi îmbrăcămintei.

(2) Azilurile (internatele, centrele) pentru bătrîni şi invalizi prezintă trimestrial Casei Naţionale de Asigurări Sociale dări de seamă privind utilizarea conform destinaţiei a sumelor transferate acestora din bugetul asigurărilor sociale de stat şi informaţia privind evidenţa nominală a persoanelor aflate la întreţinerea deplină a statului.

 Art.19. – Pensiile, alocaţiile, indemnizaţiile, compensaţiile şi ajutoarele se plătesc în numerar.

 Art.20. – În conformitate cu Legea nr.123-XIV din 30 iulie 1998 cu privire la capitalizarea plăţilor periodice, comisia de lichidare asigură, în mod prioritar, stingerea datoriilor întreprinderii ce se lichidează faţă de beneficiarii de pensii de invaliditate sau de urmaş, stabilite în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, prin virarea mijloacelor financiare către Casa Naţională de Asigurări Sociale. În cazul în care întreprinderea nu dispune de suficiente mijloace financiare, aceste drepturi sînt plătite de succesorul de drept al întreprinderii în cauză, iar în lipsa acestuia – din mijloacele bugetului de stat, în modul stabilit de Guvern.

 Art.21. – Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor vor asigura stingerea restanţelor la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat percepute de la persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual.

 Art.22. – Lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale se prezintă în anexa nr.6.

 

Capitolul III

PRESTAŢII SOCIALE UNICE

Art.23. – Cuantumul ajutorului de deces acordat în caz de deces al asiguratului, al pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, al şomerului, precum şi al unui membru al familiei aflat la întreţinerea acestora, de asemenea în caz de deces al persoanei care a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani, este de 1100 de lei.

 

Capitolul IV

DISPOZIŢII FINALE

Art.24. – Prezenta lege intră în vigoare de la 1 ianuarie 2013.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU


Chişinău, 8 noiembrie 2012.

 

Nr.250.

 

 

Anexa nr.1

 

Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat

la venituri şi cheltuieli pe anul 2013

 

- mii lei -

VENITURI – TOTAL

10534774,1

I. Venituri proprii

7949767,9

1. Venituri curente

7948167,9

1.1. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

7946217,9

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori

6234285,5

Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii

1667293,4

Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate de persoanele fizice proprietari de terenuri agricole

5000,0

Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat virate de persoanele fizice care au încheiat contract individual

6096,5

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de titularii de patentă de întreprinzător

33542,5

1.2. Alte venituri din activitatea de întreprinzător şi din proprietate

1000,0

Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor băneşti ale bugetului asigurărilor sociale de stat la conturile curente în instituţiile bancare

1000,0

1.3. Amenzi şi sancţiuni administrative

950,0

Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat

950,0

2. Alte venituri

1600,0

II. Transferuri

2585006,2

Transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat

2585006,2

Transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru prestaţii sociale

1682889,7

Compensarea diferenţei de tarife de asigurări sociale de stat obligatorii în sectorul agrar

45098,7

Compensarea sumelor anulate ale contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

581,6

Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat

856436,2

 

CHELTUIELI – TOTAL

10614774,1

A. Prestaţii de asigurări sociale

8931884,4

1. Pensii de asigurări sociale

7611940,7

Pensii pentru limită de vîrstă

5981836,8

Pensii de invaliditate

1301890,9

Pensii de urmaş

110902,5

Pensii pentru vechime în muncă

1216,6

Pensii unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă

42547,7

Pensii pentru deputaţi

12851,6

Pensii pentru membrii Guvernului

4827,0

Pensii pentru funcţionarii publici

122296,2

Pensii pentru aleşii locali

12473,6

Pensii pentru colaboratorii vamali

441,3

Pensii şi indemnizaţii viagere pentru procurori

7234,4

Pensii şi indemnizaţii viagere pentru judecători

6893,7

Suma restantă după ce pensionarilor din instituţiile de tutelă şi curatelă li s-a plătit parţial pensia

6528,4

2. Indemnizaţii de asigurări sociale

1078808,4

Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, pentru persoanele asigurate

412589,9

Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă survenită din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

1527,0

Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă

294894,3

Indemnizaţii de maternitate

261041,1

Indemnizaţii de invaliditate

3790,2

Indemnizaţie de deces din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

223,7

Ajutor de deces pentru beneficiarii de pensii de asigurări sociale

34650,0

Ajutor de deces pentru salariaţi

6050,0

Ajutor de deces pentru şomeri

1,1

Ajutor de şomaj şi prestaţii de asigurări sociale pentru şomeri

64041,1

3. Alte prestaţii de asigurări sociale

20000,0

Cheltuieli de recuperare a sănătăţii prin tratament balneosanatorial şi reabilitare pentru persoanele asigurate

20000,0

4. Cheltuieli de organizare şi funcţionare a sistemului public de asigurări sociale

223735,3

Cheltuieli pentru distribuirea pensiilor, alocaţiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi ajutoarelor, inclusiv prin mandate poştale

64504,6

Cheltuieli pentru serviciile bancare

16125,4

Cheltuieli pentru mentenanţa şi dezvoltarea sistemului informaţional “Protecţia Socială” şi a altor componente informaţionale

15010,7

Cheltuieli pentru întreţinerea Casei Naţionale de Asigurări Sociale

128094,6

inclusiv investiţii capitale

5500,0

5. Creditare netă

-2600,0

B. Prestaţii de asistenţă socială

1682889,7

 

DEFICIT (-); EXCEDENT (+)

-80000,0

Sursele de finanţare

80000,0

Modificarea soldurilor la conturi

80000,0

 

 

Anexa nr.2

 

Lista programelor

incluse în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

– mii lei –

Programul

Scopul programului

Costul programului

Sursa de finanţare

bugetul asigurărilor sociale de stat

bugetul de stat

90 01. Elaborarea politicii şi managementul în domeniul protecţiei sociale

Gestionarea bugetului asigurărilor sociale de stat

240517,5

223735,3

16782,2

90 03. Protecţie în caz de incapacitate temporară de muncă

Compensarea venitului pierdut ca urmare a incapacităţii temporare de muncă, a invalidităţii, a accidentelor de muncă şi maternităţii

1863694,4

1863143,5

550,9

90 04. Protecţia persoanelor în etate

Compensarea venitului pierdut ca urmare a atingerii vîrstei de pensionare

6498898,2

6199147,3

299750,9

90 05. Protecţia în cazul pierderii întreţinătorului

Protecţia socială a urmaşilor în cazul decesului întreţinătorului

155937,3

151827,3

4110,0

90 06. Protecţia familiei şi a copiilor

Susţinerea financiară a familiilor cu copii

667996,4

412589,9

255406,5

90 07. Protecţia şomerilor

Susţinerea financiară a şomerilor

64041,1

64041,1

 

90 09. Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale

Asistenţa socială, prin prestaţii sociale, a persoanelor cu necesităţi speciale

301369,7

20000,0

281369,7

90 10. Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie

Susţinerea financiară a unor categorii de populaţie

824919,5

 

824919,5

TOTAL

 

10617374,1

8934484,4

1682889,7

 

 

Anexa nr.3

 

Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora

la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de prezentare de către plătitori a declaraţiilor

privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

obligatorii şi tipurile de prestaţii sociale asigurate

 

1. Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi tipurile de prestaţii sociale asigurate se stabilesc după cum urmează:

 

Categoriile de plătitori şi de asiguraţi

Tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii şi baza de calcul

Termenul de virare

Tipurile prestaţiilor sociale asigurate

1

2

3

4

1.1. Angajatorul pentru:
- persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu excepţia celor specificate la pct.1.2, 1.3 şi 1.4 din prezenta anexă;
- cetăţenii Republicii Moldova angajaţi prin contract în proiecte, instituţii şi organizaţii internaţionale, indiferent de sursa de finanţare a activităţilor, în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd scutirea de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
- persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective ori sînt numite în cadrul autorităţilor executive;
- judecători, procurori, avocaţi parlamentari

23% la fondul de salarizare şi la alte recompense

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

1.2. Angajatorul pentru asigurarea socială a angajaţilor săi care activează în condiţii speciale de muncă, conform anexei nr.6 la prezenta lege

33% la fondul de salarizare şi la alte recompense

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

1.3. Angajatorul pentru asigurarea socială a angajaţilor săi care întrunesc condiţiile specificate la art.24 alin.(21) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

23% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2013

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

1.4. Angajatorii din agricultură (persoane fizice şi juridice) care practică în decursul întregului an bugetar exclusiv activităţile stipulate în grupele 01.1-01.4 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CRM 007-2000), aprobat prin Hotărîrea Departamentului “Moldova-Standard” nr.694-ST din 9 februarie 2000, pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii:

22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii economice

 

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

- din mijloacele angajatorului

16% la fondul de salarizare şi la alte recompense

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

 

- de la bugetul de stat

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

 

 

1.5. Persoanele fizice, cu excepţia pensionarilor, invalizilor, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.4, care se regăsesc în una din situaţiile:
- întreprinzători individuali;
- avocaţi, notari publici şi executori judecătoreşti care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, mediatori care activează în baza atestatului eliberat de către Consiliul de Mediere

5220 de lei anual pentru asigurarea individuală

Lunar, cîte 1/12 din suma anuală, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Pensia minimă pentru limită de vîrstă (stagiul de cotizare) şi ajutorul de deces

1.6. Titularii patentei de întreprinzător, cu excepţia pensionarilor, invalizilor, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.5

5220 de lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă

La momentul de solicitare sau de prelungire a patentei

Pensia minimă pentru limită de vîrstă (stagiul de cotizare) şi ajutorul de deces

1.7. Cetăţenii Republicii Moldova angajaţi prin contract în străinătate, atunci cînd acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd alte condiţii

5220 de lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de termenul indicat în contractul individual de muncă

La momentul de înregistrare a contractului de muncă la Casa Naţională de Asigurări Sociale

Pensia minimă pentru limită de vîrstă (stagiul de cotizare) şi ajutorul de deces

 

2. În sensul prezentei legi, se consideră recompensă orice sumă, alta decît salariul, plătită de angajator angajatului său (în folosul lui) în cadrul raportului de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

3. Plătitorii specificaţi în prezenta anexă, cu excepţia celor menţionaţi la pct.1.6 şi 1.7, sînt obligaţi să prezinte declaraţii privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, Forma 4-BASS, după cum urmează:

a) plătitorii specificaţi la pct.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, precum şi la pct.1.5, inclusiv pentru persoanele angajate, cu excepţia plătitorilor indicaţi la lit. b) din prezentul punct:

- pentru trimestrele I–III – trimestrial, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune;

- pentru trimestrul IV – pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune;

b) întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii publici şi executorii judecătoreşti care activează pe bază de licenţă obţinută în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, mediatorii care activează în baza atestatului eliberat de către Consiliul de Mediere, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie 2014, Forma 4-BASS (an) elaborată de Casa Naţională de Asigurări Sociale;

c) declaraţiile de corectare Forma 4-BASS şi Forma 4-BASS (an) se vor prezenta nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiilor anuale pentru persoanele asigurate.

4. Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se va prezenta de către plătitor (sau de către o persoană împuternicită) structurii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale din unitatea administrativ-teritorială în care acesta este înregistrat.

5. Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii în mărime de 6% din salariu şi din alte recompense, plătită de angajaţii prin contract individual de muncă, de persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sînt numite în cadrul autorităţilor executive, de judecători, procurori, de avocaţii parlamentari, se utilizează pentru asigurarea pensiilor de asigurări sociale de stat.

6. Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii în mărime de 6%, datorată de asiguraţii angajaţi prin contract individual de muncă, precum şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii pe care le plăteşte angajatorul se calculează lunar din salariul calculat şi din alte recompense şi se plătesc pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune.

7. Pentru perioada de suspendare a activităţii, întreprinderea este scutită de prezentarea declaraţiilor şi de virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Aceste prevederi se aplică întreprinderilor care au suspendat activitatea în modul stabilit de Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

8. În caz de iniţiere a procedurii de lichidare a întreprinderii individuale, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii se calculează şi se plătesc pînă la data solicitării certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, pe bază de cerere, şi după prezentarea declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii Forma 4-BASS şi a declaraţiei persoanei asigurate Forma REV-5, în vederea iniţierii procedurii de încetare a activităţii conform modalităţii prevăzute la art.31 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

9. Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat vor prezenta documentele pentru ţinerea evidenţei individuale după cum urmează:

9.1) ancheta persoanei asigurate – pentru persoanele nou-angajate care nu deţin cod personal de asigurări sociale (CPAS), în cel mult 10 zile de la data angajării;

9.2) declaraţia persoanei asigurate pentru anul 2012:

- pînă la 25 februarie 2013 – agenţii economici cu un număr de pînă la 20 de declaraţii;

- pînă la 25 aprilie 2013 – agenţii economici cu un număr de peste 20 de declaraţii;

9.3) declaraţia persoanei asigurate pentru anul 2013:

a) trimestrial – în mod electronic, concomitent cu declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;

b) anual – pe suport de hîrtie:

- pînă la 25 februarie 2014 – plătitorii cu un număr de pînă la 20 de declaraţii;

- pînă la 25 aprilie 2014 – plătitorii cu un număr de peste 20 de declaraţii;

c) o dată pe an, pe suport de hîrtie, concomitent cu declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii – întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii publici şi executorii judecătoreşti care activează pe bază de licenţă obţinută în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, mediatorii care activează în baza atestatului eliberat de către Consiliul de Mediere, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă;

9.4) declaraţia persoanei asigurate de tip “de corectare” – pînă la 30 de zile de la data întocmirii actului de control de către instituţia abilitată sau a emiterii deciziei de către instanţa de judecată;

9.5) declaraţia persoanei asigurate de tip “pentru stabilirea drepturilor sociale”, depusă pentru persoana asigurată, – în cel mult 5 zile de la data adresării persoanei asigurate sau a structurii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

10. Plătitorii contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii cu un număr mai mare de 5 declaraţii vor prezenta, în mod obligatoriu, declaraţiile persoanelor asigurate pentru anii 2012 şi 2013 în mod electronic, în formatul prevăzut de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

11. Perceperea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de la plătitorii specificaţi la pct.1.6 se va efectua după cum urmează:

11.1) inspectoratul fiscal de stat teritorial va elibera patenta de întreprinzător solicitantului numai după confirmarea de către structura teritorială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale a achitării contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii pe perioada solicitării patentei;

11.2) perioada pentru care au fost achitate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii de către titularii patentei de întreprinzător şi care depăşeşte anul bugetar curent reprezintă perioadă asigurată şi se include în stagiul de cotizare. Perioada dată se valorifică la stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de deces.

12. În caz de reziliere a contractului de muncă, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de asiguraţii specificaţi la pct.1.7 nu se restituie, cu excepţia cazurilor cînd persoanele în cauză confirmă încadrarea în cîmpul muncii în Republica Moldova. Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii se restituie în modul stabilit de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

13. Pentru asiguraţii specificaţi la pct.1.7 care au achitat contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii conform contractului individual de muncă în străinătate pe o perioadă ce depăşeşte anul bugetar curent, perioada asigurată se include în stagiul de cotizare şi se valorifică la stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de deces.

 

Anexa nr.4

 

Tipuri de prestaţii sociale acordate unor categorii de populaţie,

a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin

intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale

 

1. Alocaţie socială de stat pentru unele categorii de cetăţeni.

2. Alocaţie lunară de stat pentru unele categorii de populaţie.

3. Alocaţie socială pentru îngrijirea invalizilor din copilărie de gradul I, pentru îngrijirea la domiciliu a unui copil invalid în vîrstă de pînă la 18 ani cu severitatea I, a invalizilor de gradul I ţintuiţi la pat din rîndul persoanelor care au devenit invalide în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi a invalizilor nevăzători de gradul I.

4. Alocaţie lunară de stat pentru beneficiarii de pensii stabilite în sistemul public de asigurări sociale din satele (comunele) Cocieri, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta şi Copanca.

5. Alocaţie lunară nominală de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat.

6. Indemnizaţie unică la naşterea copilului pentru persoanele asigurate şi neasigurate.

7. Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani, pentru persoanele neasigurate.

8. Bilete de tratament balneosanatorial, compensaţii şi ajutoare materiale pentru cetăţenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, pentru colaboratorii structurilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică ori au devenit invalizi:

a) bilete gratuite la instituţiile balneosanatoriale, iar în cazul în care nu există posibilitatea de acordare a biletelor – compensaţie bănească care să acopere costul mediu al biletului:

- invalizilor şi participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl în anii 1986–1990;

- colaboratorilor structurilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică ori au devenit invalizi;

- copiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, născuţi după anul 1986;

b) compensaţie unică pentru invalizii a căror invaliditate este cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl, pentru persoanele care au contractat boala actinică ori au devenit invalide în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi participării la lichidarea consecinţelor acestora la obiective atomice civile sau militare;

c) compensaţie unică pentru familiile care şi-au pierdut întreţinătorul în urma lichidării consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl;

d) ajutor material unic anual de întremare pentru participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, pentru colaboratorii structurilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică ori au devenit invalizi:

- invalizilor;

- participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei în anii 1986–1987;

- participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei în anii 1988–1990;

e) ajutor material anual pentru copiii care şi-au pierdut întreţinătorul în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl;

f) compensaţie anuală pentru concediul suplimentar (de 14 zile) pentru cetăţenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, pentru colaboratorii structurilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică ori au devenit invalizi;

g) compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare care să contribuie la eliminarea radionuclizilor din organism.

9. Bilete de tratament balneosanatorial sau compensaţie bănească în locul biletelor, conform Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, pentru beneficiarii de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale.

10. Ajutor de deces pentru persoanele neasigurate.

11. Indemnizaţie viageră pentru sportivii de performanţă.

12. Ajutor social.

13. Plăţi periodice capitalizate.

14. Ajutor pentru perioada rece a anului.

 

 

Anexa nr.5

 

Tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se calculează

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

 

Prin derogare de la art.23 din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (inclusiv contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii de 6% din salariu şi din alte drepturi plătite de angajator angajatului sau în folosul lui) din următoarele drepturi şi venituri:

1) ajutorul material în caz de calamitate naturală şi în alte circumstanţe excepţionale, acordat prin hotărîre de Guvern sau prin decizia autorităţii administraţiei publice locale, prin decizia consiliului Fondului republican sau a consiliului fondului local de susţinere socială a populaţiei;

2) ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat pe parcursul anului de către angajator angajatului sau fostului angajat la locul de muncă de bază în alte cazuri decît cele specificate la pct.1, a cărui mărime nu depăşeşte un salariu mediu lunar pe economie prognozat şi aprobat anual de Guvern;

3) sumele compensatorii (cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, compensarea prejudiciului cauzat angajaţilor prin mutilare sau prin altă vătămare a sănătăţii în procesul muncii), cu excepţia compensaţiei pentru concediul nefolosit în caz de concediere;

4) indemnizaţiile plătite conform art.24 alin.(3) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local;

5) sumele de compensare a salariului neachitat în termenul stabilit, acordate conform Hotărîrii Guvernului nr.535 din 7 mai 2003 privind aprobarea Modului de calculare şi de plată a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia;

6) sumele primite de angajaţii – cetăţeni ai Republicii Moldova din realizarea proiectelor de asistenţă tehnică finanţate de donatorii externi în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd scutirea de plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;

7) sumele primite de persoanele asigurate pentru asigurările obligatorii sau benevole, indiferent din ce cont au fost plătite contribuţiile de asigurări;

8) indemnizaţiile plătite în caz de concediere conform legislaţiei, cu excepţia indemnizaţiei unice acordate potrivit art.42 alin.(3) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, art.25 alin.(1) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art.45 din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000, art.26 alin.(4) din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului şi art.72 alin.(3) din Legea nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură;

9) indemnizaţia unică în caz de expirare a mandatului, demisie, revocare sau eliberare din funcţie conform Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.199 din 16 iulie 2010;

10) sumele pentru îmbrăcămintea şi încălţămintea de protecţie şi alte mijloace de protecţie individuală, pentru lapte şi hrană curativ-dietetică, sumele pentru plata biletelor în sanatorii, în casele de odihnă şi în instituţiile de întremare pentru copii;

11) sumele ce constituie valoarea cadourilor (premiilor în obiecte) primite de angajaţi sau de foştii angajaţi la locul de muncă de bază, precum şi sumele ce constituie valoarea premiilor în obiecte şi a recompenselor băneşti primite la concursuri şi competiţii;

12) bursele elevilor, studenţilor şi ale persoanelor care urmează studii postuniversitare, înscrise pentru studiile la zi, şi bursele sportivilor, stabilite conform legislaţiei;

13) sumele plătite elevilor din şcolile profesionale polivalente, şcolile de meserii, şcolile medii de cultură generală şi colegii, pentru lucrările executate de ei;

14) sumele plătite pentru compensarea cheltuielilor de călătorie, de transport al bunurilor şi de închiriere a locuinţei în caz de transfer sau de trecere în interes de serviciu în altă localitate;

15) retribuirea muncii efectuate în afara orelor de program, virată la bugetul respectiv sau la fondurile de binefacere;

16) indemnizaţia plătită tinerilor specialişti din contul plătitorului de contribuţii pentru concediul acordat după absolvirea instituţiei de învăţămînt superior, mediu de specialitate sau secundar profesional;

17) indemnizaţia unică acordată tinerilor specialişti la angajare, conform Hotărîrii Guvernului nr.321 din 20 martie 1998 cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară;

18) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă;

19) prestaţiile de asigurări sociale;

20) toate tipurile de indemnizaţii, compensaţii, alocaţii şi ajutoare plătite beneficiarilor de la bugetul de stat sau de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale prin sistemul public de asigurări sociale;

21) toate tipurile de pensii stabilite în conformitate cu legislaţia cu privire la pensii;

22) veniturile din gestionarea proprietăţii (dividende, procente, drepturi la cotele de participare);

23) cîştigurile din obligaţiunile împrumuturilor de stat şi sumele primite la stingerea obligaţiunilor;

24) cîştigurile la loteriile desfăşurate în modul şi în condiţiile stabilite de Guvern;

25) plăţile compensatorii pentru donarea de sînge conform Hotărîrii Guvernului nr.1240 din 27 octombrie 2006 cu privire la aprobarea normelor de asigurare cu produse alimentare, medicamente şi consumabile a bolnavilor (maturi şi copii), precum şi a normelor de compensare a donatorilor de sînge şi alimentaţia lor;

26) sumele primite de persoanele fizice asigurate sub formă de granturi (ajutor cu titlu gratuit), acordate de instituţii internaţionale şi naţionale, de organizaţii (fundaţii) internaţionale de binefacere, precum şi de agenţi economici;

27) sumele plătite pentru drepturile de autor şi cele obţinute în baza unei convenţii civile, cu excepţia veniturilor obţinute conform contractelor pentru executarea de lucrări sau prestarea de servicii;

28) sumele plătite, conform legislaţiei, pentru implementarea invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare, precum şi pentru dreptul de autor asupra acestor invenţii şi propuneri;

29) ajutorul material acordat de organizaţiile sindicale şi patronale conform regulamentelor lor;

30) compensaţiile şi indemnizaţiile unice pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt în primii 3 ani de activitate, acordate conform art.11 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 şi art.53 alin.(9) din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995;

31) indemnizaţia unică în cazul reducerii capacităţii de muncă sau în cazul decesului lucrătorului în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordată conform art.18 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008;

32) sumele de compensare a pagubelor suportate de angajaţi în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în temeiul Legii nr.278-XIV din 11 februarie 1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu;

33) ajutorul financiar obţinut de sportivi şi antrenori de la Comitetul Internaţional Olimpic, premiile obţinute de sportivi, antrenori şi tehnicieni la competiţiile sportive internaţionale şi indemnizaţiile acordate loturilor naţionale în vederea pregătirii şi participării la competiţiile internaţionale oficiale;

34) Premiul naţional al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei, arhitecturii, ştiinţei şi tehnicii, precum şi premiile elevilor, în mărimi stabilite în actele normative în vigoare, pentru performanţele obţinute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor raionale, orăşeneşti, municipale, zonale, republicane, regionale şi internaţionale;

35) recompensa acordată membrilor gospodăriilor (familiilor) pentru participarea la sondajele selective efectuate de organele de statistică;

36) compensaţiile sau despăgubirile pentru daunele materiale şi pagubele morale.

 

 

Anexa nr.6

 

Lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui

condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale

 

1. Personalul navigant:

a) membrii echipajelor aeronavelor şi ale altor aparate de zbor;

b) piloţii instructori;

c) piloţii comandanţi de zbor: conducătorii (locţiitorii lor), inspectorii şi alţi specialişti în serviciul de zbor (activitatea de zbor) ai ministerelor, ai altor autorităţi administrative centrale, ai direcţiilor, asociaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi subdiviziunilor lor, care posedă certificat de pilot în vigoare şi participă la zboruri în componenţa echipajului aeronavei sau al altui aparat de zbor;

d) paraşutiştii de toate profilurile, salvatorii, precum şi pompierii din detaşamentele de desant de toate profilurile, instructorii din serviciul de pompieri avia, conducătorii subunităţilor de paraşutişti (paraşutişti salvatori, paraşutişti căutători-salvatori), lucrătorii încadraţi şi neîncadraţi în schemă din grupurile de desant-paraşutare, care efectuează salturi cu paraşuta sau coborîri (urcări) cu instalaţii speciale de coborîre (urcare) din elicoptere aflate în regim de zbor la o înălţime de cel puţin 10 metri;

e) însoţitorii de bord.

2. Personalul care efectuează dirijarea traficului aerian.

3. Personalul tehnic aeronautic:

a) tehnicienii (mecanicii, motoriştii) de aviaţie de toate profilurile;

b) maiştrii de toate profilurile;

c) inginerii de toate profilurile;

d) şefii de secţii, schimburi, sectoare, servicii, grupuri de deservire tehnică a aeronavelor şi a altor aparate de zbor.

&


__________
Legile Republicii Moldova
250/08.11.2012 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 //Monitorul Oficial 254-262/840, 14.12.2012


 
Adresa:
Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65, of.313, MD-2001
Tel.: (+373 22) 22 49 37
Fax: (+373 22) 22 49 37
E-mail: office@contabilsef.md
 
Noutăţi  /  Articole  /  Întrebări-Răspunsuri  /  Întrebări Online  /  Legislaţia  /  Studii/Training  /  Informaţii utile  /  Indicatori fiscali  /  Linkuri utile
Sus
Copyright © 2014 Contabil Şef
Toate Drepturile Rezervate.
Vizitatori: 3705762
BRAND.MD - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.brand.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md Creat de brand.md
        Rambler's Top100