Română  Русский
Prima
Contact
Harta
Exemplu: contabil şef
 
 
04.08.1995 - Hotărîre cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor) nr. 547 din 04.08.1995
Prima / Hotărîri / Hotărîre cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor) nr. 547 din 04.08.1995
Versiune tipar

H O T Ă R Î R E

cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare

de către stat a preţurilor (tarifelor)

 

nr. 547  din  04.08.1995

 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.53-54/426 din 28.09.1995

 

* * *

În scopul executării prevederilor Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209, art.681), Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 cu privire la protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru asigurarea protecţiei sociale a cetăţenilor, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

[Preambulul în redacţia Hot.Guv. nr.94 din 18.02.2011, în vigoare 25.02.2011]

 

1. Se stabileşte că producţia cu destinaţie industrială şi tehnică, mărfurile de larg consum, lucrările şi serviciile, prestate de către persoanele juridice şi fizice ale Republicii Moldova, cu excepţia celor faţă de care se aplică măsurile reglementării de stat a preţurilor (conform anexelor nr.1 şi 2), se comercializează la preţuri (tarife) libere de livrare.

2. Se permite, începînd cu 1 ianuarie 1995, persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, care desfăşoară activităţi comerciale, să aplice pentru mărfuri în procesul stabilirii preţurilor libere cu amănuntul, mărimea adaosului comercial liber, cu excepţia preţurilor la mărfurile social-importante.

[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.66 din 27.01.03, în vigoare 31.01.03]

 

21. În sensul prezentei hotărîri se definesc următoarele noţiuni:

unitate comercială (distribuitor) – subiect al lanţului de circulaţie a mărfurilor de la producător pînă la consumator;

procesare – activitate suplimentară a procesului tehnologic de producere a mărfurilor, care nu modifică caracteristicile iniţiale ale produsului şi care se efectuează în cadrul unităţii comerciale (calibrare, sortare, mărunţire, uscare, tranşare, porţionare, ambalare, reambalare, marcare);

rabat comercial (discount) – reducere din preţul producătorului/ unităţii comerciale, convenit anterior între părţi, conform clauzelor prevăzute în contract;

preţ de achiziţie preţul producătorului de peste hotare/ reprezentantului oficial al acestuia, diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare, cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate, a cheltuielilor de transport (după caz, în funcţie de condiţiile de livrare), recalculat în moneda naţională (lei), conform cursului de schimb valutar oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data efectuării operaţiunii de vămuire;

preţ de livrare – preţul producătorului autohton diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare;

preţ cu ridicata – preţul unităţii comerciale care efectuează comerţ cu ridicata;

preţ cu amănuntul – preţul unităţii comerciale care efectuează comerţ cu amănuntul;

adaos comercial – component al preţului cu ridicata sau cu amănuntul, care reprezintă diferenţa dintre acesta şi preţul de achiziţie/ livrare a mărfurilor, indicat în documentele primare.

[Pct.21 introdus prin Hot.Guv. nr.94 din 18.02.2011, în vigoare 25.02.2011]

 

3. Pentru mărfurile social importante (conform anexei nr.3) se stabileşte următorul mod de formare a preţurilor:

la export se livrează la preţuri libere;

pentru întreprinderile de alimentaţie publică de categoria III-a (ce deservesc invalizii, persoanele socialmente vulnerabile, elevii, studenţii, populaţia la locul de muncă, în instituţiile curative), mărimea adaosului comercial nu depăşeşte 30 la sută, iar pentru întreprinderile de categoria a II-a nu depăşeşte 70 la sută, faţă de preţul de achiziţie/ livrare a produselor sau faţă de costul setului de materie primă la calcularea preţurilor pentru bucate şi produse;

mărfurile din import se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova la preţurile de achiziţie, cu aplicarea adaosului comercial ce nu depăşeşte 20 la sută, iar pentru mărfurile supuse procesării în unităţile comerciale, suma adaosului comercial cumulativ nu va depăşi 40 la sută de la preţul de achiziţie. Cheltuielile operaţionale, inclusiv cheltuielile de procesare şi alte cheltuieli legate de procurarea şi comercializarea mărfurilor se acoperă din contul adaosului comercial;

mărfurile de producţie autohtonă se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova de către unităţile comerciale la preţuri de livrare, cu aplicarea adaosului comercial ce nu depăşeşte 20 la sută, cu excepţia pîinii şi produselor de panificaţie pentru care limita adaosului comercial nu va depăşi 10 la sută, materialelor de construcţie – 30 la sută de la preţul de livrare. Cheltuielile operaţionale, inclusiv cheltuielile de transport a materialelor de construcţii şi alte cheltuieli legate de procurarea şi comercializarea mărfurilor se acoperă din contul adaosului comercial;

în toate cazurile de comercializare a mărfurilor, cu aplicarea adaosului comercial limitat, indiferent de numărul de unităţi comerciale (distribuitori), mărimea adaosului comercial nu trebuie să depăşească nivelul-limită stabilit, de la preţul de achiziţie/ preţul de livrare.

[Pct.3 în redacţia Hot.Guv. nr.94 din 18.02.2011, în vigoare 25.02.2011]

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.523 din 22.06.2010, în vigoare 29.06.2010]

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.1360 din 08.12.04, în vigoare 17.12.04]

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.964 din 25.08.04, în vigoare 27.08.04]

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.1385 din 20.11.03, în vigoare 24.11.03]

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.66 din 27.01.03, în vigoare 31.01.03]

 

4. La comercializarea mărfurilor social importante persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător sînt obligate să indice în documentele primare cu regim special (facturi/ facturi fiscale) preţul de achiziţie/ livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ.

[Pct.4 în redacţia Hot.Guv. nr.94 din 18.02.2011, în vigoare 25.02.2011]

 

[Pct.5 abrogat prin Hot.Guv. nr.893 din 28.08.2001]

[Se declară neconstituţional pct.5 prin Hot.Curţii Constituţionale nr.29 din 25.05.99]

[Pct.5 modificat prin Hot.Guv. nr.1196 din 09.12.98]

[Pct.5 modificat prin Hot.Guv. nr.293 din 26.03.97]

 

[Pct.6 exclus prin Hot.Guv. nr.972 din 17.09.98]

 

7. Se stabileşte că în cazul încălcării modului de formare şi aplicare a preţurilor reglementate, persoanele juridice şi fizice poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8. Controlul asupra respectării prevederilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei. Controlul asupra respectării disciplinei de stat a preţurilor se pune în sarcina Ministerului Finanţelor şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

[Pct.8 completat prin Hot.Guv. nr.627 din 23.05.2008, în vigoare 27.05.2008]

 

9. Ministerul Finanţelor va opera modificările necesare în instrucţiunile privind completarea documentelor primare cu regim special.

[Pct.9 în redacţia Hot.Guv. nr.94 din 18.02.2011, în vigoare 25.02.2011]

 

10. Se abrogă Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova conform listei anexate.

11. Prezenta hotărîre intră în vigoare de la 31 august 1995.

 

PRIM-MINISTRU

AL REPUBLICII MOLDOVA

Andrei SANGHELI


Chişinău, 4 august 1995.

 

Nr.547.

 

 

Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova

nr.547 din 4 august 1995

 

NOMENCLATORUL

de produse şi servicii, preţurile şi tarifele cărora

se stabilesc de către Guvernul Republicii Moldova

 

Pămîntul şi bogăţiile subterane

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.Guv. nr.41 din 16.01.98]

 

 

Notă: În textul anexei nr.2 sintagmele “Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale” şi “Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor” se substituie, respectiv, prin sintagmele “Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului" şi “Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor” conform Hot.Guv. nr.1360 din 08.12.04, în vigoare 17.12.04

Notă: În tot textul anexei nr.2 sintagma “Ministerul Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe” se substituie prin sintagma “Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale” conform Hot.Guv. nr.856 din 20.09.99

 

Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova

nr.547 din 4 august 1995

 

NOMENCLATORUL

de mărfuri şi servicii, preţurile şi tarifele cărora se reglementează

de ministere, executivele raionale şi primăriile municipiilor

 

Ministerul Economiei de comun acord cu organele publice de specialitate:

[Compart. modificat prin Hot.Guv. nr.1360 din 08.12.04, în vigoare 17.12.04]

[Compart. modificat prin Hot.Guv. nr.896 din 09.07.2002]

[Compart. modificat prin Hot.Guv. nr.293 din 26.03.97]

 

Ministerul Sănătăţii:

Medicamente şi articole medicale produse în republică.

Servicii medicale cu plată.

 

Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor:

Tarifele la transportul feroviar, la traficul de mărfuri

Tarifele la toate tipurile transportului de pasageri (cu excepţia taximetrelor şi transportului public)

[Compart. în redacţia  Hot.Guv. nr.280 din 13.03.2007, în vigoare 23.03.2007]

[Compart. completat prin Hot.Guv. nr.1360 din 08.12.04, în vigoare 17.12.04]

 

Ministerul Dezvoltării Informaţionale:

Tarifele la serviciile poştale de bază prestate populaţiei pe teritoriul Republicii Moldova

[Compart. introdus prin  Hot.Guv. nr.280 din 13.03.2007, în vigoare 23.03.2007]

 

Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului:

Serviciul de alimentare cu apă şi evacuarea apelor uzate prestate întreprinderilor, organizaţiilor şi populaţiei

[Compart. modificat prin Hot.Guv. nr.191 din 19.02.2002]

[Compart. completat prin Hot.Guv. nr.856 din 20.09.99]

 

Comitetele executive raionale şi primăriile municipiilor:

[Prima poziţie exclusă prin Hot.Guv. nr.856 din 20.09.99]

 

Lucrările de evacuare a impurităţilor, gunoiului, zăpezii şi curăţitul mecanizat al străzilor şi drumurilor pentru întreprinderi, organizaţii şi populaţie.

Servicii funerare (cu excepţia executării monumentelor din marmură şi granit).

Servicii pentru încălzire centralizată şi aprovizionare cu apă fierbinte.

Tarifele pentru transportarea pasagerilor în transportul de uz comun (pe teritoriul raionului, oraşului şi altor localităţi)**).

Tarifele pentru chirie (inclusiv plata pentru cazarea în cămine).

________________

[Nota *) exclusă prin Hot.Guv. în redacţia nr.856 din 20.09.99]

 

**) De comun acord cu Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică:

Gaze naturale

Energie electrică şi termică livrată de către agenţii economici pe piaţa energetică.

 

[Anexa nr.2 modificată prin Hot.Guv. nr.341 din 03.05.2010, în vigoare 11.05.2010]

[Anexa nr.2 completată prin Hot.Guv. nr.41 din 16.01.98]

[Anexa nr.2 modificată prin Hot.Guv. nr.692 din 24.07.97]

[Anexa nr.2 modificată prin Hot.Guv. nr.293 din 26.03.97]

 

 

 

Anexa nr.3

la Hotărîrea Guvernului

nr.547 din 4 august 1995

 

LISTA

mărfurilor importante, comercializate la preţuri libere

cu aplicarea adaosului comercial limitat

 

Nr.
d/o

Denumirea mărfii, produsului

(conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr.1525 din 29 decembrie 2007)

1.

Lapte integral pasteurizat cu un conţinut de grăsime de pînă la 2,5% inclusiv (0401)

2.

Produse lactate acidulate cu un conţinut de grăsime de pînă la 1% inclusiv (0403), cu excepţia iaurturilor (0403 10)

3.

Brînză proaspătă de vacă cu un conţinut de grăsime de pînă la 10% inclusiv (0406)

4.

Smîntînă cu un conţinut de grăsime de pînă la 15% inclusiv (0401)

5.

Unt cu un conţinut de grăsime de pînă la 72,5% inclusiv (0405)

6.

Concentrate din lapte pentru alimentaţia copiilor (0402)

7.

Ulei vegetal din floarea-soarelui (1512)

8.

Carne de porcină, categoria I, II şi III, proaspătă, răcită, refrigerată sau congelată, carcase, semicarcase, tranşată (calitatea I şi II) semifabricate (0203)

9.

Animale vii din specia porcină (0103)

10.

Carne de bovină, categoria I şi II, proaspătă, răcită, refrigerată sau congelată, carcase sau semicarcase, tranşată (calitatea I, II şi III) semifabricate (0201, 0202)

11.

Animale vii din specia bovină (0102)

12.

Carne de găină proaspătă, răcită, refrigerată sau congelată, semifabricate (0207)

13.

Organe comestibile (0206, 0210)

 

[Pct.14 exclus prin Hot.Guv. nr.666 din 23.07.2010, în vigoare 27.07.2010]

 

15.

Mezeluri fierte: parizer, crenvurşte, safalade din carne de porcine, bovine, carne de pasăre de curte şi subproduse (1601), cu excepţia ruladelor şi a şuncii

16.

Făină de grîu (1101)

17.

Paste făinoase, fără aditivi alimentari şi adaosuri (1902)

18.

Pîine şi colaci fără aditivi alimentari şi adaosuri (1905)

19.

Crupe, inclusiv fulgi de ovăz (1103, 1104)

20.

Orez (1006)

21.

Hrişcă (1008)

22.

Zahăr din trestie sau din sfeclă de zahăr şi zaharoză pură din punct de vedere chimic, în stare solidă (1701)

23.

Conserve şi preparate din carne pentru alimentaţia copiilor (1602)

24.

Conserve şi preparate din legume şi fructe pentru alimentaţia copiilor (2007)

25.

Sucuri pentru alimentaţia copiilor (2009)

26.

Concentrate făinoase din crupe, legume şi carne pentru alimentaţia copiilor (1602)

 

[Pct.27 exclus prin Hot.Guv. nr.1021 din 29.10.2010, în vigoare 05.11.2010]

 

28.

Caiete pentru elevi (12, 24 file) (4820)

29.

Ciment (2523)

 

[Pct.30 exclus prin Hot.Guv. nr.1021 din 29.10.2010, în vigoare 05.11.2010]

 

 

[Anexa nr.3 modificată prin Hot.Guv. nr.666 din 23.07.2010, în vigoare 27.07.2010]

[Anexa nr.3 în redacţia Hot.Guv. nr.523 din 22.06.2010, în vigoare 29.06.2010]

[Anexa nr.3 completată prin Hot.Guv. nr.670 din 06.06.2008, în vigoare 10.06.2008]

[Anexa nr.3 completată prin Hot.Guv. nr.627 din 23.05.2008, în vigoare 27.05.2008]

[Anexa nr.3 modificată prin Hot.Guv. nr.1385 din 20.11.03, în vigoare 24.11.03]

[Anexa nr.3 modificată prin Hot.Guv. nr.66 din 27.01.03, în vigoare 31.01.03]

 

 

Aprobată

prin Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova

nr.547 din 4 august 1995

 

LISTA

hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova care se abrogă

1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.726 din 27 decembrie 1991 “Cu privire la liberalizarea preţurilor şi tarifelor şi la protecţia pieţei interne”.

2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.108 din 21 februarie 1992 “Cu privire la preţurile cu amănuntul la medicamente şi aparataj medical” (Monitor, 1992, nr.2, art.65).

3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.566 din 7 septembrie 1993 “Cu privire la perfecţionarea modului de stabilire a preţurilor la produsele petroliere”.

4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.637 din 12 octombrie 1993 “Cu privire la unele măsuri de reglementare a modului de stabilire a adaosului comercial în Republica Moldova” (Monitor, 1993, nr.10, art.317).

5. Punctul 4 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.335 din 24 mai 1994 “Privind liberalizarea continuă a preţurilor” (Monitor, 1994, nr.5, art.180).

6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.39 din 17 ianuarie 1995 “Cu privire la operarea modificărilor la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.637 din 12 octombrie 1993”.

 
Adresa:
Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65, of.313, MD-2001
Tel.: (+373 22) 22 49 37
Fax: (+373 22) 22 49 37
E-mail: office@contabilsef.md
 
Noutăţi  /  Articole  /  Întrebări-Răspunsuri  /  Întrebări Online  /  Legislaţia  /  Studii/Training  /  Informaţii utile  /  Indicatori fiscali  /  Linkuri utile
Sus
Copyright © 2014 Contabil Şef
Toate Drepturile Rezervate.
Vizitatori: 3689495
BRAND.MD - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.brand.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md Creat de brand.md
        Rambler's Top100